મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> Issues Open >> NFO
  તમે અહિં છો  :   easyMF    ટ્રેક    New Fund Offers
નવા ફંડ ઓફર
યોજનાઓ :
ગત ફંડ ઓફર
નામ ખૂલ્યા તારીખ બંધ તારીખ
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 27-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 23-08-18
बीओआई एक्सा एमएमटीएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 12-07-18 11-10-18
बीओआई एक्सा एमएमटीएफ - सीरीज 2 - डायरेक्ट (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 12-07-18 11-10-18
बीओआई एक्सा एमएमटीएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 12-07-18 11-10-18
बीओआई एक्सा एमएमटीएफ - सीरीज 2 - रेगुलर (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 12-07-18 11-10-18
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज - सीरीज-5 - डायरेक्ट (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 25-06-18 24-09-18
सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज - सीरीज-5 - डायरेक्ट (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 25-06-18 24-09-18
Download-A-Form सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज - सीरीज-5 - रेगुलर (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 25-06-18 24-09-18
Download-A-Form सुंदरम एलटी टैक्स एडवांटेज - सीरीज-5 - रेगुलर (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 25-06-18 24-09-18
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 13-08-18 27-08-18
कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - डायरेक्ट (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 13-08-18 27-08-18
Download-A-Form कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 13-08-18 27-08-18
Download-A-Form कोटक इंडिया ग्रोथ फंड -सीरीज 7 - रेगुलर (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 13-08-18 27-08-18
BNPP India Consumption - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
Download-A-Form BNPP India Consumption - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
BNPP India Consumption - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
Download-A-Form BNPP India Consumption - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-DP (AD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-DP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-RP (AD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DHFL Pramerica FDF Sr BE-RP (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 21-08-18 29-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Direct (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Direct (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Direct (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Regular (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Regular (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
DSP BR FMP- Sr-244 (36M) - Regular (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
Download-A-Form FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (HD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (HD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 28-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-13(199D) - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-13(199D) - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-13(199D) - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-13(199D) - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-14(1150D) - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-14(1150D) - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-14(1150D) - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-14(1150D) - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 20-08-18 23-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-15(96D) - DP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 27-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-15(96D) - DP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 27-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-15(96D) - RP (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 27-08-18
Rel. FHF-XXXVIII Sr-15(96D) - RP (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 27-08-18 27-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - DP. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - DP. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - DP. (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - RP. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - RP. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata FMP - Sr. 55 - Sc. G - RP. (QD) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 14-08-18 23-08-18
Tata Multi Cap - Dir. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
Tata Multi Cap - Dir. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
Download-A-Form Tata Multi Cap - Reg. (D) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
Download-A-Form Tata Multi Cap - Reg. (G) વધુ માહિતી  ઓર્ડર ફોર્મ 17-08-18 31-08-18
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નવા ફંડ લિસ્ટીંગ
યોજનાઓ ફંડ ક્લાસ એનએવી વળતર
ઈશ્યૂ વર્તમાન %
एक्सिस डीईएफ - डायरेक्ट (G) 10.00 11.30 13.00
एक्सिस डीईएफ - रेगुलर (G) 10.00 11.09 10.90
एक्सिस कॉरपोरेट डेट अपॉर्च्यूनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) 10.00 10.87 8.67
एक्सिस कॉरपोरेट डेट अपॉर्च्यूनिटीज फंड - रेगुलर प्लान (G) 10.00 10.76 7.61
एक्सिस निफ्टी ईटीएफ 100.00 1171.10 1071.10
...વધુ
  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સર્ચ
  
ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ
લેટેસ્ટNAV
ફાયદાકારક અને નુકસાનકારક
ટોપ રેટેડ ફંડસ
નવા ફંડ ઓફર
તાજેતરના ડિવિડન્ડ
પોર્ટફોલિયો અપડેટ
એસેટ મોનિટર
એમેએફ ઈન્ટરવ્યુ
ફંડની તુલના કરો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા બલ્ક સોદાઓ


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા