મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ - NAV Details - as on Oct 16, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Jun 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક 3
33.57 11.92 11.92 Oct 03, 19 10.91 Oct 15, 18
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૯૬ ડેઇઝ બ (G) રેન્ક 3
0.00 0.00 0.00 0.00
રિલાયન્સ ડાઈનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
129.05 27.25 27.25 Sep 09, 19 24.19 Oct 15, 18
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક 3
60.71 11.95 11.94 Oct 03, 19 10.93 Oct 15, 18
રિલાયન્સ ડાયનેમિક બોંડ (G) રેન્ક 3
873.10 26.04 26.06 Sep 09, 19 23.28 Oct 15, 18
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
426.56 11.09 11.09 Sep 16, 19 10.25 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
50.72 11.10 11.09 Oct 15, 19 10.01 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.73 11.31 11.31 Oct 15, 19 10.18 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.19 10.40 Aug 23, 19 10.07 Nov 26, 18
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
383.94 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
125.01 12.11 12.10 Oct 15, 19 11.03 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.22 12.44 12.43 Oct 15, 19 11.31 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
176.04 11.37 11.37 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
136.05 12.08 12.08 Oct 15, 19 11.02 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
267.04 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.35 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 148 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 10.19 10.19 Aug 30, 18 10.00 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
244.68 11.45 11.45 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.55 12.20 12.19 Oct 15, 19 11.06 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
245.97 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.28 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.78 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.98 11.10 11.14 Sep 18, 19 10.32 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.12 11.26 11.25 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.95 11.80 11.79 Oct 15, 19 10.74 Oct 15, 18
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
120.18 10.85 10.85 Oct 15, 19 10.02 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
85.09 11.04 11.03 Oct 15, 19 10.05 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
199.94 11.32 11.32 Oct 15, 19 10.13 Oct 15, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
61.75 11.40 11.40 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
218.24 11.21 11.20 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.08 11.63 11.63 Oct 15, 19 10.58 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 141 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.27 10.18 10.18 Jun 12, 18 10.00 Mar 14, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
50.02 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.05 10.96 11.17 Apr 03, 19 10.66 Jul 03, 19
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.19 11.47 11.46 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.52 10.83 Jun 19, 19 10.11 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QD (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.08 11.96 11.95 Oct 15, 19 10.88 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.41 10.81 10.81 May 28, 19 10.02 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.18 10.18 Jun 13, 18 10.00 Mar 14, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.56 11.15 11.14 Oct 15, 19 10.10 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.48 11.44 11.44 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.57 12.03 12.02 Oct 15, 19 10.97 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 129 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
85.22 12.09 12.09 Oct 15, 19 11.04 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
121.13 11.56 11.55 Oct 15, 19 10.37 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.18 12.36 12.36 Oct 15, 19 11.26 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
108.30 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.17 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.27 11.20 11.19 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.30 10.44 Sep 19, 19 10.05 Dec 17, 18
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.97 11.51 11.51 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 18.80 18.80 Nov 17, 15 0.00
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
429.88 11.45 11.44 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 153 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.31 10.36 10.36 Dec 13, 18 10.01 Jun 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.45 11.85 11.85 Oct 15, 19 10.75 Oct 15, 18
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
144.61 11.04 11.04 Sep 16, 19 10.23 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
89.81 11.38 11.37 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 11.02 11.01 Oct 15, 19 10.07 Nov 26, 18
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.55 11.36 11.35 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.19 12.06 12.06 Oct 15, 19 10.99 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
40.10 11.29 11.29 Oct 15, 19 10.17 Oct 15, 18
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.62 12.06 12.06 Oct 15, 19 11.01 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.34 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.22 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.34 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 148 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.38 10.19 10.19 Aug 30, 18 10.00 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.49 11.46 11.46 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.73 11.93 11.93 Oct 15, 19 10.85 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.66 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.26 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
227.40 11.44 11.43 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
436.27 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 159 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.02 11.15 11.14 Oct 15, 19 10.10 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.80 11.91 11.90 Oct 15, 19 10.77 Oct 15, 18
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
104.41 10.76 10.76 Oct 15, 19 10.00 Nov 01, 18
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
100.22 11.28 11.28 Oct 15, 19 10.10 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.11 11.33 11.32 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
322.44 10.20 10.20 Sep 04, 18 10.00 May 31, 18
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.32 11.18 11.17 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 144 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.97 11.32 11.32 Oct 15, 19 10.17 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
518.44 11.53 11.52 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.44 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 25, 18
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
77.57 12.08 12.08 Oct 15, 19 11.03 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.56 11.18 11.17 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QD (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.31 10.21 10.34 Aug 23, 19 10.07 Nov 26, 18
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.01 10.80 10.80 May 28, 19 10.02 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.18 10.18 Jun 13, 18 10.00 Mar 14, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.15 10.67 10.67 Jun 03, 19 10.04 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.92 11.30 11.29 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.02 12.00 11.99 Oct 15, 19 10.95 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 128 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.05 12.05 12.05 Oct 15, 19 11.01 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.20 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.37 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.13 12.11 12.11 Oct 15, 19 11.01 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.34 11.36 11.35 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.01 11.23 11.23 Oct 15, 19 10.08 Oct 15, 18
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.07 10.62 10.97 Jun 19, 19 10.22 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 12.22 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.48 11.42 11.41 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 153 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.80 10.36 10.36 Dec 13, 18 10.01 Jun 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
234.86 11.09 11.08 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.38 12.04 12.04 Oct 15, 19 10.98 Oct 15, 18
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
110.63 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.48 10.95 Jul 18, 19 10.06 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.79 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.25 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
120.56 12.14 12.14 Oct 15, 19 11.05 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.67 11.51 11.50 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.90 11.41 11.41 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.18 10.37 Mar 18, 19 10.05 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
243.21 11.51 11.50 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 147 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
462.62 11.47 11.47 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
97.75 12.04 12.03 Oct 15, 19 10.92 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
198.11 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.29 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.19 11.13 11.12 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.34 11.36 11.35 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 159 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.36 11.17 11.16 Oct 15, 19 10.10 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
100.13 11.16 11.15 Oct 15, 19 10.09 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.77 11.24 11.23 Oct 15, 19 10.09 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
232.69 11.37 11.37 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
73.46 10.20 10.20 Sep 04, 18 10.00 May 31, 18
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-DP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
106.69 11.22 11.21 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
55.62 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 144 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
312.06 11.37 11.36 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.32 11.49 11.48 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
520.48 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 25, 18
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
87.83 12.05 12.05 Oct 15, 19 11.02 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
57.27 10.73 10.83 Jun 03, 19 10.22 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.63 11.12 May 14, 19 10.28 May 27, 19
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.32 10.17 10.17 Jun 18, 18 10.03 Mar 28, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.55 11.50 11.50 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
347.80 11.11 11.10 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.18 10.32 Mar 18, 19 9.77 Jun 11, 19
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.30 11.25 11.25 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.49 12.06 12.05 Oct 15, 19 10.99 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 128 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
415.23 11.57 11.57 Oct 15, 19 10.39 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.41 12.15 12.15 Oct 15, 19 11.04 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - II (92D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.65 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 24, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.80 11.19 11.18 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
34.76 12.24 12.24 Oct 15, 19 11.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.69 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 17.79 17.79 Nov 17, 15 0.00
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
205.24 11.44 11.44 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 152 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.43 11.25 11.26 Sep 18, 19 10.12 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.61 11.17 11.16 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.31 12.11 12.10 Oct 15, 19 11.02 Oct 15, 18
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
66.36 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.64 11.19 11.18 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.13 10.49 10.75 Jun 03, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.35 12.10 12.09 Oct 15, 19 11.01 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.14 12.14 12.14 Oct 15, 19 11.06 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.03 11.50 11.50 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
24.66 11.33 11.33 Oct 15, 19 10.18 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.47 11.15 11.14 Oct 15, 19 10.03 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.67 10.66 Oct 15, 19 10.09 Mar 26, 19
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.76 11.47 11.46 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 147 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.03 11.47 11.47 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.40 12.00 11.99 Oct 15, 19 10.93 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.53 11.39 11.39 Oct 15, 19 10.27 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.17 11.17 11.16 Oct 15, 19 10.17 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 157 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.93 11.08 11.07 Oct 15, 19 10.08 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
285.44 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.15 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.36 11.45 11.45 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
29.63 11.52 11.52 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-RP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.26 11.19 11.18 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 143 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
168.67 11.52 11.52 Oct 15, 19 10.34 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.54 12.08 12.08 Oct 15, 19 11.02 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.65 11.34 11.34 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.79 10.67 10.78 Jun 03, 19 10.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.51 11.90 11.90 Oct 15, 19 10.83 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
199.52 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.99 10.17 10.17 Jun 18, 18 10.03 Mar 28, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
77.26 11.55 11.55 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
235.15 11.05 11.05 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 10.32 10.60 Jun 03, 19 10.03 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
85.24 11.19 11.18 Oct 15, 19 10.12 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
78.05 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.36 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.95 12.00 12.00 Oct 15, 19 10.96 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.17 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.37 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
86.61 12.27 12.27 Oct 15, 19 11.20 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - II (92D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.16 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 24, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
253.82 11.24 11.23 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
392.34 12.01 12.01 Oct 15, 19 11.08 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.21 10.41 Mar 18, 19 10.08 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
105.07 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.06 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 152 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
24.19 11.29 11.30 Sep 18, 19 10.13 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.34 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.18 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.95 11.89 11.88 Oct 15, 19 10.80 Oct 15, 18
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
199.12 10.19 10.19 May 30, 18 10.00 Feb 28, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.36 10.35 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.51 10.45 10.72 Jun 03, 19 10.13 Jun 04, 19
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PP (369D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
106.94 12.09 12.08 Oct 15, 19 11.02 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.30 12.16 12.16 Oct 15, 19 11.07 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.16 10.96 10.96 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
163.13 10.86 10.87 Sep 16, 19 10.12 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.78 11.12 11.11 Oct 15, 19 10.03 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.50 11.27 11.27 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
445.92 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 146 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.21 10.44 10.44 Dec 13, 18 9.99 May 18, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
692.02 11.50 11.50 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.80 12.25 12.24 Oct 15, 19 11.09 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
197.06 11.48 11.48 Oct 15, 19 10.32 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.38 11.55 11.55 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.18 11.29 11.28 Oct 15, 19 10.14 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.95 11.48 11.47 Oct 15, 19 10.12 Oct 15, 18
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.47 11.48 11.48 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.49 10.61 Sep 19, 19 10.08 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.61 11.13 11.12 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.84 10.84 Oct 15, 19 10.11 Feb 18, 19
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 143 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
353.25 11.34 11.34 Oct 15, 19 10.35 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - RP (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 11.99 11.99 Oct 15, 19 10.97 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.35 11.36 11.35 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.74 11.35 11.35 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.74 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.65 12.00 11.99 Oct 15, 19 10.92 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.75 11.38 11.37 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 157 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
339.24 11.25 11.24 Oct 15, 19 10.22 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
693.67 11.42 11.41 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.78 10.56 10.60 Jun 03, 19 10.03 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.51 11.15 11.14 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 10.17 10.40 Mar 18, 19 10.05 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
254.39 11.59 11.59 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
210.38 12.08 12.08 Oct 15, 19 11.00 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.98 11.56 11.55 Oct 15, 19 10.38 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.08 12.41 12.41 Oct 15, 19 11.29 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.91 10.29 10.29 Sep 24, 18 10.01 May 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.62 11.22 11.22 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
174.22 12.32 12.31 Oct 15, 19 11.26 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.75 10.75 Oct 15, 19 10.17 Mar 26, 19
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.45 11.42 11.42 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
429.16 11.49 11.48 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 151 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.82 10.56 10.56 Mar 13, 19 10.01 Jun 21, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.91 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
110.89 11.98 11.97 Oct 15, 19 10.86 Oct 15, 18
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.64 10.19 10.19 May 30, 18 10.00 Feb 28, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 10.36 10.85 Jul 18, 19 10.04 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
150.94 11.37 11.36 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PP (369D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.94 12.04 12.04 Oct 15, 19 10.97 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.48 11.75 11.75 Oct 15, 19 10.68 Oct 16, 18
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.76 10.18 10.18 Dec 04, 18 10.00 Sep 05, 18
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.36 11.00 11.00 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
287.41 10.77 10.77 Sep 16, 19 10.09 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.95 11.16 11.16 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.08 11.49 11.49 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 146 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.89 10.44 10.44 Dec 13, 18 9.99 May 18, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
124.97 11.30 11.28 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.81 11.95 11.95 Oct 15, 19 10.88 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.56 11.41 11.41 Oct 15, 19 10.30 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
558.54 11.60 11.60 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
485.09 11.43 11.42 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
460.36 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.21 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
114.20 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.94 11.10 11.09 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
18.97 11.39 11.39 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 140 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.80 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
139.57 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.37 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.68 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
27.80 12.00 11.99 Oct 15, 19 10.93 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.15 11.43 11.42 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
150.62 11.43 11.42 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 156 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.88 11.28 11.27 Oct 15, 19 10.10 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.50 11.18 11.18 Oct 15, 19 10.20 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
44.00 11.37 11.37 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.40 10.54 Aug 23, 19 10.02 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.75 11.33 11.32 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 11.01 11.00 Oct 15, 19 10.10 Dec 17, 18
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.43 11.56 11.55 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.64 12.01 12.01 Oct 15, 19 10.92 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
130.28 11.63 11.63 Oct 15, 19 10.54 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.05 12.12 12.11 Oct 15, 19 11.01 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.03 10.29 10.29 Sep 24, 18 10.01 May 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
59.83 11.25 11.25 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
71.48 12.20 12.19 Oct 15, 19 11.19 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
97.93 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
170.54 11.61 11.60 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.84 11.45 11.44 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 151 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 10.57 10.57 Mar 13, 19 10.01 Jun 21, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
387.99 11.19 11.17 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.61 11.92 11.91 Oct 15, 19 10.81 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.45 11.32 11.32 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.53 11.13 11.17 Sep 18, 19 10.32 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.05 12.08 12.08 Oct 15, 19 10.96 Nov 12, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.19 11.83 11.83 Oct 15, 19 10.72 Oct 16, 18
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
48.67 10.18 10.18 Dec 04, 18 10.00 Sep 05, 18
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
309.45 11.18 11.17 Oct 15, 19 10.02 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.55 11.14 11.13 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.11 11.13 11.12 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
86.38 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.36 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 145 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.62 11.38 11.36 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.15 12.03 12.03 Oct 15, 19 10.94 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.06 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.33 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.72 10.18 10.18 Aug 27, 18 10.00 May 30, 18
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
875.63 11.49 11.48 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.19 11.08 11.07 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.82 11.11 11.10 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
158.22 11.35 11.34 Oct 15, 19 10.19 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 11.44 11.44 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.30 11.23 11.22 Oct 15, 19 10.08 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.22 11.16 11.15 Oct 15, 19 10.09 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 140 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
487.18 11.43 11.42 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.51 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.01 12.04 12.04 Oct 15, 19 10.95 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.20 11.43 11.42 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
9.63 11.91 11.90 Oct 15, 19 10.88 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.60 10.91 Jun 19, 19 10.19 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QA (181D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.97 10.39 10.39 Nov 26, 18 10.00 Jun 01, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.21 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.23 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 156 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
53.65 11.32 11.31 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.58 10.18 10.18 Jun 11, 18 10.02 Mar 20, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.51 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
209.86 11.38 11.37 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.12 11.29 11.28 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.85 11.44 11.44 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
158.49 11.40 11.40 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.33 11.96 11.96 Oct 15, 19 10.85 Nov 12, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.25 11.66 11.65 Oct 15, 19 10.55 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.64 12.16 12.15 Oct 15, 19 11.04 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
86.11 10.89 10.95 Oct 14, 19 10.00 Oct 15, 18
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
37.97 12.11 12.11 Oct 15, 19 11.04 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.18 10.38 Mar 18, 19 10.05 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.62 11.57 11.57 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
694.60 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 150 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.47 10.43 10.43 Dec 27, 18 10.01 Jun 11, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
254.33 11.23 11.21 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.54 11.99 11.99 Oct 15, 19 10.88 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.98 11.09 11.13 Sep 18, 19 10.31 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.16 11.94 11.93 Oct 15, 19 10.80 Nov 12, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.27 11.70 11.69 Oct 15, 19 10.60 Oct 15, 18
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.82 11.14 11.13 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
328.29 11.14 11.13 Oct 15, 19 10.02 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
86.65 11.17 11.16 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.83 10.14 10.44 Apr 03, 19 9.79 Jun 10, 19
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.68 11.42 11.41 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
24.02 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.34 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 145 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.28 11.48 11.48 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.78 11.98 11.98 Oct 15, 19 10.90 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.72 11.38 11.38 Oct 15, 19 10.31 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.91 10.19 10.19 Aug 27, 18 10.00 May 30, 18
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
57.94 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.34 10.48 Sep 19, 19 10.06 Dec 17, 18
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.16 11.52 11.52 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.08 10.19 10.19 Sep 10, 18 10.02 Jun 19, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.10 10.97 10.96 Oct 15, 19 10.06 Oct 15, 18
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
199.20 10.93 10.92 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.38 10.51 Sep 19, 19 10.08 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.01 11.13 11.12 Oct 15, 19 10.08 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.92 10.91 Oct 15, 19 10.12 Jan 21, 19
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 131 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.93 12.01 12.01 Oct 15, 19 10.94 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.01 11.54 11.53 Oct 15, 19 10.35 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.93 12.08 12.07 Oct 15, 19 10.98 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.47 12.03 12.02 Oct 15, 19 10.94 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.79 11.27 11.26 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QA (181D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.85 10.38 10.38 Nov 26, 18 10.00 Jun 01, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.11 12.05 12.05 Oct 15, 19 10.97 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
223.74 11.45 11.44 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 155 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.82 11.15 11.15 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.11 10.17 10.17 Jun 11, 18 10.02 Mar 20, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
142.90 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
82.36 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.87 11.20 11.19 Oct 15, 19 10.02 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.66 11.34 11.33 Oct 15, 19 10.18 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.21 10.42 Aug 23, 19 10.09 Nov 26, 18
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.41 11.37 11.36 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
72.67 11.84 11.83 Oct 15, 19 10.72 Nov 12, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 12.13 12.13 Oct 15, 19 11.05 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.59 10.93 10.93 Oct 15, 19 10.01 Oct 15, 18
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.58 12.09 12.09 Oct 15, 19 11.03 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 10.69 10.68 Oct 15, 19 10.11 Mar 26, 19
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
86.82 11.33 11.33 Oct 15, 19 10.12 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
46.77 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 150 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.29 10.43 10.43 Dec 27, 18 10.01 Jun 11, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.21 10.21 Jun 18, 18 10.01 Mar 07, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.72 11.93 11.93 Oct 15, 19 10.84 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
323.87 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.78 11.16 11.15 Oct 15, 19 10.01 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.31 11.73 11.72 Oct 15, 19 10.61 Oct 15, 18
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.82 11.06 11.05 Oct 15, 19 10.02 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
77.57 11.04 11.03 Oct 15, 19 10.02 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.52 11.25 11.24 Oct 15, 19 10.10 Oct 15, 18
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
64.80 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.26 10.10 10.42 Apr 03, 19 9.76 Jun 10, 19
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.20 10.37 Mar 18, 19 10.05 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.95 9.36 10.17 Jan 15, 19 9.02 Jun 11, 19
IDFC FTP Series 142 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.58 11.34 11.34 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
550.24 11.51 11.50 Oct 15, 19 10.32 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.50 12.05 12.05 Oct 15, 19 10.95 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.22 11.59 11.59 Oct 15, 19 10.55 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.53 11.53 11.53 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
104.40 11.73 11.72 Oct 15, 19 10.51 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.63 10.93 Jun 19, 19 10.14 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.49 11.48 11.48 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.99 11.77 11.77 Oct 15, 19 10.70 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.21 10.18 10.18 Sep 10, 18 10.02 Jun 19, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.96 11.01 11.00 Oct 15, 19 10.07 Oct 15, 18
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
122.38 10.89 10.88 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 10.39 11.05 Sep 19, 19 10.08 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.90 10.23 10.58 Jun 03, 19 9.91 Jun 10, 19
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
72.36 11.50 11.50 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 131 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
189.04 12.05 12.05 Oct 15, 19 10.98 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.67 11.52 11.51 Oct 15, 19 10.36 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.62 12.07 12.06 Oct 15, 19 10.97 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
14.52 11.94 11.93 Oct 15, 19 10.89 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.36 10.49 Sep 19, 19 10.07 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
144.77 11.39 11.39 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.00 11.42 11.41 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 155 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.84 11.38 11.38 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.79 10.41 10.41 Dec 17, 18 10.01 Jun 11, 18
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
550.18 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 10.39 10.45 Aug 23, 19 10.01 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.44 11.30 11.29 Oct 15, 19 10.17 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 11.04 11.04 Oct 15, 19 10.10 Nov 26, 18
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
275.89 12.12 12.11 Oct 15, 19 11.03 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.60 12.15 12.15 Oct 15, 19 11.06 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.35 11.26 11.26 Oct 15, 19 10.41 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.91 11.37 11.36 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.22 11.29 11.29 Oct 15, 19 10.18 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.73 11.32 11.31 Oct 15, 19 10.12 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
483.91 11.50 11.49 Oct 15, 19 10.33 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 149 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
287.00 11.17 11.17 Sep 18, 19 10.14 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.21 10.21 Jun 18, 18 10.01 Mar 07, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.50 12.02 12.01 Oct 15, 19 10.91 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.71 11.24 11.23 Oct 15, 19 10.21 Oct 16, 18
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.76 11.37 11.37 Oct 15, 19 10.20 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.90 11.18 11.17 Oct 15, 19 10.01 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.10 11.74 11.74 Oct 15, 19 10.64 Oct 15, 18
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
220.62 11.22 11.21 Oct 15, 19 10.05 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
221.74 11.00 10.99 Oct 15, 19 10.02 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.11 11.28 11.27 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
34.61 11.38 11.37 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.19 10.29 10.47 Apr 03, 19 9.96 Jun 04, 19
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.68 10.74 Mar 18, 19 10.10 Mar 26, 19
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.30 9.32 10.15 Jan 15, 19 8.99 Jun 11, 19
IDFC FTP Series 142 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
156.44 11.39 11.38 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.02 11.49 11.48 Oct 15, 19 10.30 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.25 11.49 11.49 Oct 15, 19 10.50 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
415.95 11.59 11.59 Oct 15, 19 10.27 Oct 15, 18
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
12.93 11.70 11.70 Oct 15, 19 10.50 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
71.44 11.29 11.28 Oct 15, 19 10.14 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.57 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.22 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.24 10.37 Aug 23, 19 10.10 Nov 26, 18
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
503.49 11.42 11.42 Oct 15, 19 10.23 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.06 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
182.21 11.32 11.31 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
12.74 11.12 11.11 Oct 15, 19 10.08 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.23 10.19 10.56 Jun 03, 19 9.89 Jun 10, 19
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.16 10.33 10.37 Jan 15, 19 10.02 Apr 26, 19
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 130 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
232.54 11.56 11.55 Oct 15, 19 10.37 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
115.84 12.11 12.10 Oct 15, 19 11.00 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.40 11.38 11.38 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.31 12.16 12.17 Oct 03, 19 11.18 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.68 11.03 Jun 19, 19 10.25 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.45 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.40 11.11 Jun 19, 19 10.11 Jun 26, 19
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
155.15 11.43 11.43 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 154 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
82.87 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.16 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
548.87 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.22 11.83 11.83 Oct 15, 19 10.74 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.58 10.42 10.42 Dec 17, 18 10.01 Jun 11, 18
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
67.55 11.34 11.34 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 10.40 10.96 Aug 23, 19 10.01 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
206.15 11.35 11.35 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.31 11.45 11.45 Oct 15, 19 10.34 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.69 12.07 12.07 Oct 15, 19 10.99 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.21 12.31 12.30 Oct 15, 19 11.21 Oct 15, 18
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.91 11.20 11.19 Oct 15, 19 10.39 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
53.02 11.29 11.28 Oct 15, 19 10.13 Oct 15, 18
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.24 10.42 Mar 18, 19 10.09 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.73 11.46 11.45 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 149 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
215.82 11.20 11.21 Sep 18, 19 10.15 Oct 17, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.40 11.42 11.41 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
78.04 11.98 11.98 Oct 15, 19 10.90 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.73 11.17 11.17 Oct 15, 19 10.19 Oct 16, 18
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.04 11.14 11.18 Sep 18, 19 10.33 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.37 11.23 11.22 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
57.68 11.77 11.76 Oct 15, 19 10.66 Oct 15, 18
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.56 11.14 11.13 Oct 15, 19 10.04 Oct 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
153.07 11.09 11.08 Oct 15, 19 10.06 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.56 11.28 11.28 Oct 15, 19 10.12 Oct 15, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
160.16 11.48 11.48 Oct 15, 19 10.29 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.88 10.25 10.44 Apr 03, 19 9.93 Jun 10, 19
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.86 11.36 11.36 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
96.58 11.69 11.68 Oct 15, 19 10.60 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 141 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.36 10.17 10.17 Jun 12, 18 10.00 Mar 14, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
922.23 11.52 11.51 Oct 15, 19 10.31 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.07 11.06 11.25 Apr 03, 19 10.73 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.70 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.28 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.28 10.41 Sep 19, 19 10.04 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.53 11.35 11.35 Oct 15, 19 10.21 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.69 11.17 May 14, 19 10.33 May 27, 19
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.31 11.37 11.37 Oct 15, 19 10.22 Oct 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
201.04 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.19 Oct 15, 18
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
47.41 11.28 11.27 Oct 15, 19 10.13 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
53.36 11.19 11.19 Oct 15, 19 10.11 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.14 10.86 10.86 Oct 15, 19 10.07 Jan 21, 19
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 130 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.72 11.52 11.51 Oct 15, 19 10.36 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.11 12.26 12.26 Oct 15, 19 11.19 Oct 15, 18
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
305.79 12.03 12.04 Oct 03, 19 11.11 Oct 15, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
145.00 11.41 11.40 Oct 15, 19 10.25 Oct 15, 18
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
98.21 11.55 11.55 Oct 15, 19 10.26 Oct 15, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 11.13 11.13 Apr 16, 15 0.00
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.19 11.40 11.39 Oct 15, 19 10.24 Oct 15, 18
IDFC FTP Series 154 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.77 11.33 11.32 Oct 15, 19 10.15 Oct 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.47 11.77 11.77 Oct 15, 19 10.73 Oct 15, 18

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Oct 16, 2019 ની એનએવી અને Oct 16, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.