મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ - NAV Details - as on Jun 14, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક एयूएम
(Rs. cr.)
Mar 19
NAV
(Rs./Unit)
52 સપ્તાહના ઉંચા
NAV As on
52 સપ્તાહના નીચા
NAV As on
 
રિલાયન્સ ડાયનેમિક બોંડ (G) રેન્ક 3
939.94 25.31 25.22 Jun 13, 19 22.90 Jun 14, 18
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
854.29 11.09 11.08 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
677.13 11.09 11.08 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
676.44 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
658.58 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
545.17 11.17 11.16 Jun 13, 19 10.01 Jun 14, 18
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
536.43 10.98 10.97 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
534.98 11.00 10.99 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
520.48 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
506.34 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
505.60 11.12 11.12 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
490.63 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 140 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
474.80 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
472.72 11.01 11.01 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
471.86 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
448.51 10.98 10.97 Jun 13, 19 10.02 Jun 21, 18
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
434.38 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.10 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
425.44 10.98 10.98 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
419.09 11.04 11.04 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
418.39 11.08 11.07 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
418.09 10.82 10.82 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.93 11.16 11.15 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.13 11.17 11.16 Jun 13, 19 10.13 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
400.31 11.11 11.10 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
386.85 11.06 11.06 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
385.23 11.65 11.65 Jun 13, 19 10.82 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
380.15 10.84 10.83 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
374.14 10.99 10.98 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
347.46 10.80 10.79 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
340.49 10.87 10.86 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
330.98 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
322.44 10.20 10.20 Sep 04, 18 10.00 May 31, 18
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
319.90 10.78 10.77 Jun 13, 19 9.92 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
315.75 11.00 10.99 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 144 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
304.12 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
301.29 10.81 10.80 Jun 13, 19 9.93 Sep 26, 18
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
300.28 11.66 11.66 Jun 13, 19 10.84 Jun 13, 18
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
284.01 10.42 10.44 Apr 11, 19 10.01 Sep 26, 18
IDFC FTP Series 149 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
280.03 10.93 10.93 Jun 03, 19 9.95 Jun 14, 18
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
278.06 10.93 10.92 Jun 13, 19 10.02 Jul 11, 18
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
269.76 11.76 11.76 Jun 13, 19 10.75 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
260.42 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
249.03 10.87 10.86 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.75 11.16 11.15 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.34 10.83 10.82 Jun 13, 19 10.00 Sep 12, 18
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
239.74 11.05 11.05 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.48 11.04 11.04 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
237.09 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.03 11.05 11.05 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
230.44 10.80 10.79 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
230.38 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
227.33 11.07 11.07 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.89 11.16 11.15 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.76 10.96 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jul 06, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
221.74 11.03 11.03 Jun 13, 19 10.01 Jun 14, 18
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
218.05 11.05 11.04 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.49 10.68 10.68 Jun 13, 19 9.93 Sep 26, 18
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
215.02 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.96 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
212.86 10.82 10.81 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
211.60 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.94 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 149 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
210.44 10.96 10.96 Jun 03, 19 9.95 Jun 14, 18
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
205.63 11.72 11.72 Jun 13, 19 10.71 Jun 13, 18
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
204.63 10.97 10.97 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
201.17 10.95 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jul 06, 18
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
200.11 11.04 11.03 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
199.12 10.19 10.19 May 30, 18 10.00 Feb 28, 18
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.76 10.18 10.18 Dec 04, 18 10.00 Sep 05, 18
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.39 10.68 10.68 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
195.95 10.99 10.98 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.89 10.92 10.91 Jun 13, 19 10.00 Jul 13, 18
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.50 11.01 11.00 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
193.13 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
192.56 11.78 11.77 Jun 13, 19 10.90 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
192.14 11.08 11.08 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 131 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
184.84 11.70 11.70 Jun 13, 19 10.70 Jun 13, 18
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
177.74 10.92 10.91 Jun 13, 19 9.90 Jun 13, 18
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
171.69 10.97 10.96 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
170.44 11.93 11.93 Jun 10, 19 10.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
166.15 11.17 11.16 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
164.55 11.12 11.12 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
163.09 10.81 10.81 May 28, 19 10.02 Jun 01, 18
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
160.87 10.50 10.51 Apr 11, 19 10.01 Jun 29, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
156.27 11.08 11.07 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.88 11.02 11.01 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.26 10.95 10.94 Jun 13, 19 10.02 Jun 21, 18
IDFC FTP Series 142 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
152.52 10.99 10.98 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.24 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.08 10.19 10.19 Sep 10, 18 10.02 Jun 19, 18
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
149.21 10.81 10.80 Jun 13, 19 9.96 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
147.29 10.97 10.96 Jun 13, 19 9.99 Jun 29, 18
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
146.76 11.02 11.02 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
રિલાયન્સ ડાઈનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
145.78 26.43 26.33 Jun 13, 19 23.74 Jun 14, 18
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
141.85 10.78 10.78 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.33 11.01 11.01 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.31 11.00 11.00 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
139.39 11.05 11.05 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.30 10.95 10.94 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.97 11.09 11.08 Jun 13, 19 10.10 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.57 11.14 11.13 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.17 10.85 10.84 Jun 13, 19 10.13 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
135.61 11.78 11.78 Jun 13, 19 10.75 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
134.93 11.07 11.06 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
133.08 11.73 11.73 Jun 13, 19 10.75 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
127.21 11.24 11.24 Jun 13, 19 10.29 Jun 14, 18
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.30 11.76 11.75 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.23 10.90 10.90 Jun 13, 19 10.05 Jun 13, 18
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
120.74 10.65 10.64 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.74 11.78 11.78 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 146 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.89 10.44 10.44 Dec 13, 18 9.99 May 18, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.19 11.16 11.15 Jun 13, 19 10.12 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.86 11.79 11.78 Jun 13, 19 10.77 Jun 13, 18
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
117.28 10.65 10.65 Jun 03, 19 9.92 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.20 11.50 11.50 Jun 13, 19 10.65 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
115.06 11.78 11.78 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.44 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
113.30 11.73 11.73 Jun 13, 19 10.70 Jun 13, 18
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
111.36 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
108.44 11.60 11.60 Jun 13, 19 10.57 Jun 13, 18
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
107.94 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.05 Jun 13, 18
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
105.55 10.96 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jun 28, 18
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.60 11.74 11.73 Jun 13, 19 10.73 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.06 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.98 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
102.62 11.06 11.06 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
102.10 10.57 10.58 Jun 03, 19 9.91 Sep 26, 18
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
101.83 11.31 11.31 Jun 13, 19 10.26 Jun 13, 18
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
97.69 10.87 10.86 Jun 13, 19 10.00 Jul 25, 18
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
97.63 10.88 10.87 Jun 13, 19 10.00 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.74 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.60 11.66 11.65 Jun 13, 19 10.63 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.45 10.98 10.97 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.41 11.31 11.31 Jun 13, 19 10.33 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.04 10.93 11.25 Apr 03, 19 10.47 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.44 11.73 11.73 Jun 13, 19 10.73 Jun 13, 18
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.32 11.10 11.10 Jun 13, 19 10.09 Jun 14, 18
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.21 10.18 10.18 Sep 10, 18 10.02 Jun 19, 18
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
89.45 10.94 10.93 Jun 13, 19 10.01 Jul 10, 18
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
87.67 10.99 10.98 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
86.02 11.65 11.65 Jun 13, 19 10.76 Jun 14, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.93 11.80 11.80 Jun 13, 19 10.89 Jun 13, 18
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.58 10.93 10.92 Jun 13, 19 10.01 Jul 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.50 10.85 10.84 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.23 11.14 11.13 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.09 10.66 10.65 Jun 13, 19 9.93 Sep 26, 18
IDFC FTP Series 129 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.36 11.75 11.74 Jun 13, 19 10.77 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.22 10.88 10.87 Jun 13, 19 10.01 Jul 20, 18
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.01 10.78 10.77 Jun 13, 19 9.96 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.91 10.85 10.85 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.77 10.94 10.93 Jun 13, 19 10.01 Jul 12, 18
IDFC FTP Series 154 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.71 10.95 10.94 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.42 11.93 11.92 Jun 13, 19 10.98 Jun 13, 18
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
80.36 10.94 10.93 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.49 11.49 11.48 Jun 13, 19 10.62 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.16 11.11 11.10 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
75.96 11.68 11.67 Jun 13, 19 10.77 Jun 14, 18
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.68 10.71 10.70 Jun 13, 19 9.93 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.38 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.02 Jul 03, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
74.75 11.12 11.11 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.91 10.19 10.19 Aug 27, 18 10.00 May 30, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
73.46 10.20 10.20 Sep 04, 18 10.00 May 31, 18
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 11.48 11.48 Jun 13, 19 10.70 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 11.11 11.10 Jun 13, 19 10.10 Jun 13, 18
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
69.99 11.83 11.83 Jun 10, 19 10.92 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.57 10.91 10.90 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.27 10.91 10.91 Jun 13, 19 10.01 Jul 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
68.27 11.08 11.07 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.70 9.00 10.39 Aug 29, 18 8.99 Jun 11, 19
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
65.91 10.95 10.94 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
65.09 11.07 11.06 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.86 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
64.79 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.47 11.09 11.08 Jun 13, 19 9.99 Jun 28, 18
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.38 11.62 11.62 Jun 13, 19 10.83 Sep 25, 18
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
63.17 11.04 11.03 Jun 13, 19 10.01 Jun 14, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.06 10.97 10.96 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.99 10.91 10.90 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.71 10.83 10.83 Jun 13, 19 10.01 Jun 15, 18
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.58 10.18 10.18 Jun 11, 18 10.02 Mar 20, 18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.65 9.86 10.42 Apr 03, 19 9.76 Jun 10, 19
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.51 11.16 11.15 Jun 13, 19 10.12 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.19 11.57 11.57 Jun 13, 19 10.69 Jun 13, 18
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
60.35 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 150 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.29 10.43 10.43 Dec 27, 18 10.01 Jun 11, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.14 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક 3
59.51 11.51 11.51 Jun 13, 19 10.67 Jun 14, 18
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
59.17 11.71 11.70 Jun 13, 19 10.70 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.95 11.97 11.97 Jun 13, 19 11.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.32 10.85 10.84 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.95 10.98 10.97 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.87 10.98 10.98 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.81 11.03 11.03 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 10.46 10.83 Jun 03, 19 10.02 Jun 18, 18
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.54 11.07 11.06 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.40 11.39 11.38 Jun 13, 19 10.37 Jun 13, 18
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.64 10.80 10.79 Jun 12, 19 10.00 Sep 26, 18
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.22 10.77 10.76 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.58 10.42 10.42 Dec 17, 18 10.01 Jun 11, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.21 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.05 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
53.62 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.55 11.58 11.58 Jun 13, 19 10.78 Sep 25, 18
IDFC FTP Series 156 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.26 10.90 10.89 Jun 13, 19 10.00 Jul 13, 18
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.10 10.88 10.87 Jun 13, 19 10.01 Jul 25, 18
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
51.73 10.89 10.88 Jun 13, 19 10.00 Jul 04, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.28 10.82 10.81 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.91 10.29 10.29 Sep 24, 18 10.01 May 16, 18
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.89 10.89 10.89 Jun 13, 19 10.01 Jul 11, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.46 10.74 10.73 Jun 13, 19 9.91 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.80 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
48.67 10.18 10.18 Dec 04, 18 10.00 Sep 05, 18
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.52 10.85 10.84 Jun 13, 19 9.99 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.27 9.99 10.56 Jun 03, 19 9.89 Jun 10, 19
ABSL FTP Sr-QA (181D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.97 10.39 10.39 Nov 26, 18 10.00 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.17 10.94 10.93 Jun 13, 19 9.94 Jun 13, 18
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
46.27 10.89 10.88 Jun 13, 19 9.90 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.94 10.01 10.44 Apr 03, 19 9.93 Jun 10, 19
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.61 11.06 11.06 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.22 10.04 10.47 Apr 03, 19 9.94 Sep 26, 18
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.14 10.85 10.88 Jun 03, 19 10.16 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.69 10.80 10.79 Jun 13, 19 10.00 Sep 12, 18
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
42.93 10.98 10.97 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 150 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.47 10.43 10.43 Dec 27, 18 10.01 Jun 11, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.62 11.62 11.61 Jun 13, 19 10.59 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.79 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.01 Jun 14, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.41 11.34 11.34 Jun 13, 19 10.33 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.19 10.71 10.70 Jun 13, 19 9.99 Sep 26, 18
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.17 10.90 10.89 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.04 9.88 10.44 Apr 03, 19 9.79 Jun 10, 19
Sundaram FTP Sr - II (92D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.65 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 24, 18
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.38 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.31 10.80 10.80 Jun 12, 19 9.98 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.04 10.84 10.83 Jun 13, 19 10.00 Sep 07, 18
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.83 10.90 10.89 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.60 11.47 11.47 Jun 13, 19 10.47 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.43 11.84 11.84 Jun 13, 19 10.92 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.32 11.67 11.66 Jun 13, 19 10.64 Jun 13, 18
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
37.13 11.76 11.76 Jun 13, 19 10.75 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.83 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.36 10.23 10.72 Jun 03, 19 10.00 Jun 28, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.13 11.71 11.70 Jun 13, 19 10.68 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.69 10.81 10.80 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.31 10.87 10.86 Jun 13, 19 10.01 Jun 15, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.21 10.89 10.88 Jun 13, 19 10.00 Jul 20, 18
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.72 10.91 10.93 Jun 03, 19 10.17 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.59 10.80 10.80 May 28, 19 10.02 Jun 01, 18
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
34.06 11.84 11.84 Jun 13, 19 10.92 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.81 11.00 11.00 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.80 10.96 10.95 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.74 11.64 11.64 Jun 13, 19 10.61 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.72 10.18 10.18 Aug 27, 18 10.00 May 30, 18
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.63 10.77 10.77 Jun 13, 19 9.94 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.56 11.79 11.79 Jun 13, 19 10.77 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.55 10.42 10.78 Jun 03, 19 10.02 Jun 18, 18
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.49 10.80 10.79 Jun 13, 19 9.96 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.35 10.74 10.73 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.13 10.78 10.77 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.00 Jun 15, 18
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
32.97 10.81 10.80 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.94 11.02 11.02 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક 3
32.91 11.49 11.48 Jun 13, 19 10.66 Jun 14, 18
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.79 10.85 10.84 Jun 13, 19 10.01 Jul 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.57 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.55 11.16 11.16 Jun 13, 19 10.24 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.37 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.25 10.85 10.84 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.03 10.80 10.79 Jun 13, 19 9.91 Sep 26, 18
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.78 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.01 10.81 10.80 Jun 13, 19 9.92 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.66 11.12 11.11 Jun 13, 19 10.00 Jun 14, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.54 10.95 10.95 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.40 10.91 10.90 Jun 13, 19 10.01 Jul 12, 18
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.08 10.95 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.81 10.89 10.88 Jun 13, 19 10.00 Jul 13, 18
IDFC FTP Series 152 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.63 10.97 10.96 Jun 03, 19 9.99 Jul 06, 18
IDFC FTP Series 151 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 10.57 10.57 Mar 13, 19 10.01 Jun 21, 18
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.86 11.09 11.08 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.56 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.16 10.96 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jul 04, 18
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.14 10.75 10.74 Jun 13, 19 9.94 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.10 10.84 10.83 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.92 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.98 Sep 26, 18
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.84 11.01 11.00 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.50 10.70 10.69 Jun 13, 19 9.98 Sep 24, 18
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
27.18 11.65 11.65 Jun 13, 19 10.66 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 10.75 10.74 Jun 13, 19 9.94 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 10.89 10.88 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.08 10.97 10.97 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.02 11.64 11.64 Jun 13, 19 10.64 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.92 10.69 10.68 Jun 13, 19 9.93 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.43 11.68 11.67 Jun 13, 19 10.66 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 144 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.30 10.93 10.92 Jun 13, 19 9.95 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 153 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.80 10.36 10.36 Dec 13, 18 10.01 Jun 25, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.68 10.14 10.60 Jun 03, 19 9.94 Sep 25, 18
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.60 10.81 10.80 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.46 11.65 11.65 Jun 13, 19 10.65 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.42 11.01 11.01 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 148 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.38 10.19 10.19 Aug 30, 18 10.00 Jun 01, 18
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.27 11.74 11.74 Jun 13, 19 10.92 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.01 11.68 11.68 Jun 13, 19 10.67 Jun 13, 18
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
24.08 10.92 10.92 Jun 13, 19 10.00 Jun 18, 18
IDFC FTP Series 152 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.53 11.00 10.99 Jun 03, 19 9.99 Jul 06, 18
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.43 11.11 11.10 Jun 13, 19 10.10 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 131 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.40 11.66 11.66 Jun 13, 19 10.67 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.17 10.98 10.98 Jun 13, 19 9.99 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.99 11.28 11.28 Jun 13, 19 10.40 Jun 14, 18
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.96 10.96 10.96 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.76 9.03 10.41 Aug 29, 18 9.02 Jun 11, 19
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.65 10.81 10.80 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.59 11.21 11.21 Jun 13, 19 10.46 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.56 10.75 10.75 Jun 13, 19 9.94 Sep 26, 18
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.46 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.09 Jun 14, 18
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.11 10.17 10.17 Jun 11, 18 10.02 Mar 20, 18
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.91 10.99 10.99 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 159 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.80 10.87 10.86 Jun 13, 19 10.01 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.66 11.14 11.13 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.64 10.19 10.19 May 30, 18 10.00 Feb 28, 18
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.45 11.02 11.02 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.10 11.69 11.68 Jun 13, 19 10.75 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.03 11.41 11.41 Jun 13, 19 10.45 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.00 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 11.67 11.66 Jun 13, 19 10.67 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 11.11 11.10 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.92 11.06 11.05 Jun 03, 19 9.98 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.82 10.88 10.88 Jun 13, 19 10.01 Jul 16, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.32 10.98 10.97 Jun 13, 19 9.96 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 140 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.29 10.99 10.99 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.27 10.85 11.17 Apr 03, 19 10.43 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.06 11.68 11.67 Jun 13, 19 10.65 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.97 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QA (181D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.85 10.38 10.38 Nov 26, 18 10.00 Jun 01, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.79 11.09 11.08 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.78 11.88 11.88 Jun 13, 19 10.95 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.77 11.24 11.24 Jun 13, 19 10.27 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.55 10.99 10.98 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.25 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.21 10.95 10.94 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.02 10.89 10.88 Jun 13, 19 9.95 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.90 10.01 10.58 Jun 03, 19 9.91 Jun 10, 19
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.85 11.09 11.09 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.75 10.84 10.83 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.59 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
18.50 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 148 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 10.19 10.19 Aug 30, 18 10.00 Jun 01, 18
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.01 Jun 28, 18
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.10 10.96 10.96 Jun 13, 19 10.01 Jun 28, 18
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.01 10.91 10.90 Jun 13, 19 10.01 Jul 10, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.87 10.98 10.98 Jun 03, 19 10.01 Jul 20, 18
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.79 10.85 10.84 Jun 13, 19 10.01 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.47 10.86 10.86 Jun 13, 19 10.04 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.23 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.94 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.94 10.97 10.96 Jun 13, 19 9.95 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.38 11.56 11.56 Jun 13, 19 10.56 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.28 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.79 11.00 10.99 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.59 10.74 10.73 Jun 13, 19 10.00 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.36 10.92 10.92 Jun 13, 19 10.00 Jul 06, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.26 10.97 10.96 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.22 11.14 11.13 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.91 10.86 10.86 Jun 13, 19 10.00 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.74 10.92 10.91 Jun 13, 19 10.00 Jul 06, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.49 11.73 11.73 Jun 13, 19 10.79 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.46 11.62 11.61 Jun 13, 19 10.61 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.40 10.78 10.77 Jun 13, 19 9.91 Sep 26, 18
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.31 11.64 11.64 Jun 13, 19 10.65 Jun 13, 18
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
14.21 11.59 11.59 Jun 13, 19 10.63 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.12 11.02 11.01 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.82 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.69 11.41 11.41 Jun 13, 19 10.42 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.61 10.80 10.79 Jun 13, 19 9.98 Sep 26, 18
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.50 11.05 11.05 Jun 13, 19 10.06 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.15 11.06 11.05 Jun 13, 19 10.03 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.95 10.81 10.81 Jun 13, 19 10.00 Sep 07, 18
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.90 11.10 11.09 Jun 13, 19 10.10 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.89 10.91 10.90 Jun 13, 19 9.97 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.86 11.78 11.78 Jun 13, 19 10.76 Jun 13, 18
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
12.62 11.29 11.29 Jun 13, 19 10.26 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
12.44 10.79 10.78 Jun 03, 19 10.00 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.31 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.26 11.09 11.08 Jun 13, 19 10.02 Jul 03, 18
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.16 10.93 10.93 Jun 13, 19 9.99 Jun 29, 18
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.05 10.82 10.82 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.03 10.29 10.29 Sep 24, 18 10.01 May 16, 18
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.99 10.17 10.17 Jun 18, 18 10.03 Mar 28, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.80 11.60 11.60 Jun 13, 19 10.61 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.68 11.69 11.68 Jun 13, 19 10.70 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 156 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.58 10.88 10.87 Jun 13, 19 10.00 Jul 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.57 10.90 10.89 Jun 13, 19 10.05 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.47 11.55 11.54 Jun 13, 19 10.55 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.25 11.55 11.55 Jun 13, 19 10.56 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.95 11.35 11.35 Jun 13, 19 10.43 Jun 14, 18
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.72 11.66 11.66 Jun 13, 19 10.67 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.60 11.31 11.30 Jun 13, 19 10.50 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 11.07 11.06 Jun 13, 19 10.08 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 154 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 10.93 10.92 Jun 13, 19 10.00 Jun 29, 18
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.45 11.71 11.71 Jun 13, 19 10.71 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 142 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.32 10.96 10.95 Jun 13, 19 9.98 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.11 10.73 10.72 Jun 13, 19 9.98 Sep 24, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.08 10.22 10.67 Jun 03, 19 9.94 Sep 25, 18
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.77 10.83 10.82 Jun 13, 19 10.00 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.61 11.59 11.59 Jun 13, 19 10.60 Jun 13, 18
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
9.43 11.58 11.57 Jun 13, 19 10.63 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 141 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.27 10.18 10.18 Jun 12, 18 10.00 Mar 14, 18
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.18 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.02 11.46 11.46 Jun 13, 19 10.45 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.98 11.14 11.13 Jun 13, 19 10.12 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.93 11.80 11.79 Jun 13, 19 10.90 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.76 11.51 11.51 Jun 13, 19 10.51 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 153 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.31 10.36 10.36 Dec 13, 18 10.01 Jun 25, 18
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 11.04 11.04 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 10.98 10.97 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.16 11.74 11.73 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.92 11.69 11.69 Jun 13, 19 10.69 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.10 10.26 10.75 Jun 03, 19 10.00 Jun 28, 18
IDFC FTP Series 159 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.85 10.86 10.85 Jun 13, 19 10.01 Sep 26, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.77 11.00 11.00 Jun 03, 19 10.01 Jul 20, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.47 11.70 11.69 Jun 13, 19 10.68 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.36 10.86 10.85 Jun 13, 19 10.00 Jul 20, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.10 11.26 11.26 Jun 13, 19 10.29 Jun 14, 18
IDFC FTP Series 151 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.82 10.56 10.56 Mar 13, 19 10.01 Jun 21, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.72 10.98 10.97 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.54 11.13 11.12 Jun 13, 19 10.11 Jun 13, 18
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.46 11.75 11.74 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.32 10.17 10.17 Jun 18, 18 10.03 Mar 28, 18
IDFC FTP Series 146 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.21 10.44 10.44 Dec 13, 18 9.99 May 18, 18
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.20 10.96 10.95 Jun 13, 19 10.00 Jun 28, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.15 11.32 11.32 Jun 13, 19 10.32 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.98 11.36 11.36 Jun 13, 19 10.36 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.90 11.08 11.07 Jun 13, 19 10.05 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.51 11.52 11.52 Jun 13, 19 10.53 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.40 10.85 10.84 Jun 13, 19 10.00 Jul 20, 18
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.99 11.27 11.27 Jun 13, 19 10.31 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 128 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.97 11.71 11.70 Jun 12, 19 10.74 Jun 13, 18
IDFC FTP Series 141 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.36 10.17 10.17 Jun 12, 18 10.00 Mar 14, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.98 11.75 11.74 Jun 13, 19 10.72 Jun 13, 18
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.43 11.06 11.05 Jun 13, 19 9.99 Jun 28, 18
Sundaram FTP Sr - II (92D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.16 10.20 10.20 Aug 23, 18 10.00 May 24, 18
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.79 10.41 10.41 Dec 17, 18 10.01 Jun 11, 18
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.58 11.72 11.72 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.11 11.75 11.74 Jun 13, 19 10.72 Jun 13, 18
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.71 10.92 10.91 Jun 13, 19 10.01 Jul 18, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.31 10.15 10.31 Feb 13, 19 10.02 Sep 25, 18
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.30 11.63 11.63 Jun 13, 19 10.72 Jun 13, 18
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.19 11.71 11.70 Jun 13, 19 10.70 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.16 10.19 10.37 Jan 15, 19 9.99 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 10.49 10.61 Jan 15, 19 10.07 Jan 21, 19
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.12 10.74 10.73 Jun 13, 19 9.91 Sep 26, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 12.22 0.00 0.00
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 10.31 10.40 Mar 18, 19 10.00 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 10.23 10.34 Feb 13, 19 9.91 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 10.79 10.78 Jun 03, 19 10.00 Sep 26, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 18.80 18.80 Nov 17, 15 0.00
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.07 10.95 10.94 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 10.32 10.67 Mar 18, 19 9.97 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 10.67 10.66 Jun 13, 19 10.07 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.30 10.36 Mar 18, 19 9.95 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.32 11.12 May 14, 19 10.26 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.21 10.36 Feb 13, 19 9.99 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 10.34 10.36 Mar 19, 19 9.97 Sep 26, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 17.79 17.79 Nov 17, 15 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 11.77 11.77 Jun 13, 19 10.74 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 10.14 10.60 Jun 03, 19 9.94 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 10.74 10.73 Jun 13, 19 9.95 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 9.78 10.32 Mar 18, 19 9.77 Jun 11, 19
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.37 11.17 May 14, 19 10.31 Jun 13, 18
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 11.03 11.02 Jun 13, 19 10.01 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.53 10.52 Jun 13, 19 10.00 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.89 10.88 Jun 13, 19 10.00 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 10.45 10.47 Mar 18, 19 10.00 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.33 10.41 Mar 18, 19 9.98 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.18 10.34 Feb 13, 19 10.05 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.39 10.74 Mar 18, 19 9.98 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.30 10.38 Mar 18, 19 9.97 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.69 10.68 Jun 13, 19 10.10 Nov 26, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.37 10.42 Mar 18, 19 9.96 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.18 10.34 Feb 13, 19 9.98 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.32 10.37 Mar 18, 19 9.95 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.55 10.66 Jan 15, 19 10.10 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 10.31 10.65 Mar 18, 19 9.95 Jun 13, 18
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - RP (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 11.66 11.65 Jun 13, 19 10.69 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.36 10.40 Mar 18, 19 9.97 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.91 10.90 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.30 10.37 Mar 18, 19 9.99 Sep 25, 18
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.31 10.74 Mar 18, 19 10.02 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.81 10.80 Jun 13, 19 10.00 Jun 27, 18
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.31 10.39 May 14, 19 9.92 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.64 10.63 Jun 13, 19 10.09 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.47 10.65 Feb 13, 19 10.04 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.83 10.82 Jun 13, 19 9.97 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.40 10.40 Mar 19, 19 9.98 Sep 26, 18
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 11.01 11.01 Jun 13, 19 10.02 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 11.09 11.09 Jun 13, 19 10.14 Jun 13, 18
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 10.23 10.33 Apr 03, 19 9.95 Sep 26, 18
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 11.13 11.13 Apr 16, 15 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QD (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-QD (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 143 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 157 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 143 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-DP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 157 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.21 10.21 Jun 18, 18 10.01 Mar 07, 18
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-RP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.21 10.21 Jun 18, 18 10.01 Mar 07, 18
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૯૬ ડેઇઝ બ (G) રેન્ક 3
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 147 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 155 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 147 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 155 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PP (369D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 130 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PP (369D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.18 10.18 Jun 13, 18 10.00 Mar 14, 18
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 130 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 10.18 10.18 Jun 13, 18 10.00 Mar 14, 18
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 145 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 145 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
IDFC FTP Series 128 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 0.00 0.00 0.00

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી Jun 14, 2019 ની એનએવી અને Jun 14, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.