મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ
પ્રદર્શન ટ્રેકર
ફંડ વર્ગ
પસંદ કરો
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ
ફિક્સડ મેટયુરિટી પ્લાન - ડેબ્ટ - Ranks - as on May 17, 2019
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ ક્રિસિલ રેન્ક એયુએમ
(Rs. cr.)
Mar 19
1 મહિનો 3 મહિના 6 મહિના 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 5 વર્ષ  
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.75 412 68 8 1 -- -- --
ABSL FTP Sr-PU (1463D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.18 432 114 13 2 -- -- --
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.88 11 299 182 3 -- -- --
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.86 319 54 10 4 -- -- --
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
315.75 160 39 43 5 -- -- --
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
374.14 189 21 23 6 -- -- --
ABSL FTP Sr-PT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.91 14 361 226 6 -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 24 9 7 7 11 10 8
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
260.42 144 54 91 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
200.11 178 54 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
146.76 198 13 43 8 -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - પ્લાન એ (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 81 10 8 8 1 8 --
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
237.09 189 28 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
418.39 178 54 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
218.05 178 13 43 8 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.94 245 348 182 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
434.38 214 10 13 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
677.13 189 54 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.24 169 28 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PO (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.08 178 68 91 8 -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૨ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 77 10 8 8 1 1 1
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.23 160 28 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
419.09 169 39 65 8 -- -- --
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.50 189 39 65 8 -- -- --
HDFC FMP 1434D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.92 390 114 23 8 -- -- --
ટાટા એફઆઈપીએફ - સ્કીમ સી ૩ - આરપી (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.08 143 19 34 10 9 6 2
IDFC FTP Series 144 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
304.12 233 28 65 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.13 245 299 182 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
400.31 263 259 117 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
238.48 319 114 91 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.57 288 332 117 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
211.60 319 259 117 23 -- -- --
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
425.44 207 39 91 23 -- -- --
IDFC FTP Series 140 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
474.80 178 13 65 23 -- -- --
IDFC FTP Series 142 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
152.52 214 39 91 23 -- -- --
ABSL FTP Sr-PR (1134D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.96 207 39 43 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.89 263 332 182 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
505.60 303 221 117 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
506.34 288 181 117 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
534.98 347 114 65 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.81 288 348 182 23 -- -- --
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
471.86 169 68 91 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1119D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.23 256 361 212 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.19 245 299 156 23 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
164.55 319 299 117 23 -- -- --
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
177.74 263 259 117 23 -- -- --
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 347 259 117 43 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1141D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.28 303 361 212 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-OY (1218D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.59 245 21 43 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PC (1169D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.61 207 89 117 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PH (1143D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.79 189 54 117 43 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
472.72 365 89 91 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-OX (1234D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.43 169 54 91 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PB (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
65.09 189 114 156 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PG (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.12 178 54 91 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PJ (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.17 207 68 117 43 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.51 214 380 226 43 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
658.58 347 114 156 43 -- -- --
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
101.83 390 221 117 43 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
386.85 303 151 117 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PA (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.90 160 114 156 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PF (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.42 198 89 117 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PI (1140D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.37 214 28 91 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PD (1177D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.50 198 89 117 43 -- -- --
ABSL FTP Sr-PE (1159D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.45 198 28 91 43 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.30 44 181 308 62 21 -- --
IDFC FTP Series 140 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.29 207 39 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.13 26 221 281 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1215D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.80 347 299 182 62 -- -- --
HDFC FMP 1430D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
12.62 401 259 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1199D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.90 303 221 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.32 365 181 91 62 -- -- --
ABSL FTP Sr-PK (1132D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.38 214 68 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.41 126 259 268 62 -- -- --
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
854.29 288 259 182 62 -- -- --
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
536.43 347 181 156 62 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.86 75 89 268 62 21 -- --
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
205.63 26 68 268 62 21 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
239.74 319 89 91 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
115.06 57 221 268 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1217D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.25 263 348 212 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
113.30 57 181 281 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.85 347 348 212 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.60 87 181 268 62 21 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
108.44 96 181 268 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.40 117 259 268 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
135.61 22 221 308 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1225D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.98 288 348 226 62 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 263 68 65 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1203D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.79 288 332 182 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.57 365 181 182 62 -- -- --
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
107.94 288 259 212 62 -- -- --
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
676.44 365 221 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
40.62 96 181 268 62 21 -- --
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
269.76 75 114 281 62 21 -- --
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.01 12 114 281 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1236D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.66 226 387 238 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
119.74 26 181 268 62 15 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1223D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 319 361 182 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
68.27 365 181 182 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.06 69 221 281 62 21 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1185D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.15 319 151 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1170D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.17 365 332 182 62 -- -- --
ABSL FTP Sr-OZ (1187D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 214 68 156 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1133D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.04 22 259 327 62 21 -- --
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
204.63 303 181 117 62 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.32 69 181 281 62 21 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.74 96 181 281 62 21 -- --
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
59.17 12 114 308 105 21 -- --
IDFC FTP Series 142 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.32 233 89 156 105 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.97 288 259 238 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1219D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.54 303 361 226 105 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.14 263 89 117 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1227D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.11 35 221 281 105 21 -- --
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.46 365 221 156 105 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.41 96 151 281 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.56 26 259 327 105 21 -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.16 303 181 182 105 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.54 365 39 91 105 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OI (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.45 75 114 281 105 50 -- --
Birla SL FTP Sr-OM (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.46 14 151 327 105 21 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.43 35 259 308 105 38 -- --
HDFC FMP 1181D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
111.36 390 332 212 105 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.60 75 151 308 105 21 -- --
IDFC FTP Series 144 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.30 263 54 117 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1163D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.15 144 332 281 105 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
193.13 288 89 117 105 -- -- --
Sundaram FTP Sr - IC (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.32 365 221 156 105 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.45 319 68 117 105 -- -- --
HDFC FMP 1183D Apr-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
46.27 319 348 212 105 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OE (1153D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.19 57 221 308 105 50 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1245D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.86 35 299 327 105 21 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1131D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.98 69 259 281 105 38 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1225D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.47 69 221 308 105 38 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.02 96 299 281 105 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
192.14 288 114 156 105 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.21 319 68 117 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1162D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.98 117 299 281 105 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OH (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.16 87 114 281 105 50 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.60 87 259 281 105 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1185D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.51 144 332 327 137 66 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1150D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.69 117 348 327 137 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.02 126 151 281 137 61 -- --
Birla SL FTP Sr-OG (1146D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.68 87 181 308 137 50 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1211D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.46 75 299 327 137 50 -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 126 151 281 137 80 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1205D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.61 106 332 339 137 61 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1190D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.47 126 299 327 137 66 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1175D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.95 401 181 182 137 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OL (1148D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.72 22 181 339 137 38 -- --
HDFC FMP 1158D Feb-18 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
56.54 303 299 226 137 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1195D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
16.38 117 299 327 137 66 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1178D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.76 117 299 308 137 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OK (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.31 35 89 281 137 66 -- --
IDFC FTP Series 131 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
184.84 14 114 281 137 38 -- --
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
37.13 44 114 308 137 38 -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.92 126 151 281 137 38 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
227.33 263 89 156 154 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
138.30 303 299 182 154 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
93.44 75 221 327 154 50 -- --
IDFC FTP Series 131 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.40 14 114 308 154 50 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.77 155 259 308 154 -- -- --
HDFC FMP 1150D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
64.79 319 348 238 154 -- -- --
HDFC FMP 1143D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
42.93 412 332 226 154 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.97 263 68 117 154 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.25 126 181 308 154 61 -- --
HDFC FMP 1150D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
5.46 57 151 308 154 38 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
330.98 319 221 182 154 -- -- --
HDFC FMP 1145D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
80.36 347 299 212 154 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.80 126 151 308 154 21 -- --
IDFC FTP Series 129 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.36 44 151 339 154 50 -- --
HDFC FMP 1147D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
65.91 401 259 212 154 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OT (1117D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.99 117 221 327 154 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 303 181 212 170 -- -- --
IDFC FTP Series 128 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.97 57 151 339 170 61 -- --
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
133.08 75 181 339 170 50 -- --
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
27.18 106 181 308 170 38 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.10 233 21 268 170 -- -- --
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
20.99 117 259 308 170 38 -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.56 288 259 249 170 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-10 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.81 401 181 212 170 -- -- --
HDFC FMP 1155D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
1.58 87 221 339 178 50 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
127.21 245 28 281 178 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-9 (1150D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.84 347 221 226 178 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1168D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.03 169 399 353 178 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-8 (1175D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.78 365 259 238 178 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
18.50 319 89 212 178 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.72 263 114 226 178 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.42 160 114 371 185 1 -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.02 365 68 226 185 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.89 319 114 226 185 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-49 (1170D) - RP (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 106 332 348 185 72 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.95 160 114 362 185 1 -- --
HDFC FMP 1165D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
9.43 144 299 346 190 66 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-12 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.99 401 348 249 190 -- -- --
HDFC FMP 1172D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
14.21 155 348 348 190 72 -- --
SBI Debt Fund Sr-C-7 (1190D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.83 347 221 238 190 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-14 (1122D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.83 390 372 249 190 -- -- --
રિલાયન્સ ડાઈનામીક બોન્ડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 3
145.78 7 5 249 190 82 1 1
SBI Debt Fund Sr-C-2 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.55 198 361 348 190 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.95 207 54 362 190 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.10 178 151 378 198 4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.30 155 181 378 198 13 -- --
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
34.06 263 259 378 198 4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.78 198 151 375 198 1 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.49 169 221 378 198 4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1150D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
37.43 189 221 375 203 4 -- --
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
170.44 233 114 359 203 9 -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1138D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.93 189 259 384 205 9 -- --
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
340.49 438 406 348 205 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
249.03 464 420 353 205 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1125D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.93 214 259 385 205 4 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.26 347 380 346 205 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.91 463 421 353 210 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.99 233 114 375 210 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1116D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.19 169 299 387 210 38 -- --
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
28.10 303 361 385 210 -- -- --
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
192.56 365 259 388 210 9 -- --
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
75.96 263 151 368 210 9 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1136D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
380.15 465 425 359 216 -- -- --
HDFC FMP 1170D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
69.99 288 259 371 216 38 -- --
HDFC FMP 1166D May-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
86.02 288 181 371 216 13 -- --
HDFC FMP 1177D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
230.38 446 421 356 219 -- -- --
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.75 288 372 388 219 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.57 446 393 356 219 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
76.49 214 332 388 219 76 -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1101D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
117.20 263 406 410 223 76 -- --
ABSL FTP Sr-PN (1135D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.60 347 387 395 223 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.60 319 221 406 223 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1157D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
122.23 423 412 359 226 -- -- --
રિલાયન્સ ડાયનેમિક બોંડ (G) રેન્ક 3
939.94 14 28 348 226 83 2 2
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક 3
59.51 233 259 388 226 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.47 457 412 362 226 -- -- --
ABSL FTP Sr-PM (1141D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.65 347 393 402 226 -- -- --
HDFC FMP 1213D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
385.23 412 393 406 231 66 -- --
HDFC FMP 1136D June-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક 3
32.91 245 299 398 231 -- -- --
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
418.09 440 299 368 231 -- -- --
HDFC FMP 1188D March-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
300.28 432 372 410 231 50 -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1135D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
230.44 465 429 368 231 -- -- --
HDFC FMP 1208D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
141.85 457 372 378 236 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.59 438 412 418 236 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.27 1 1 1 236 61 -- --
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.72 470 372 414 239 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
137.17 446 387 413 240 -- -- --
Birla SL FTP Sr-OF (1151D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.55 2 1 1 240 79 -- --
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.38 3 3 4 242 72 -- --
Birla SL FTP Sr-OJ (1136D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
70.55 3 3 4 243 81 -- --
Sundaram FTP Sr - IE (1200D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
44.14 472 399 415 244 -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1887D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
347.46 460 412 415 245 -- -- --
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.39 476 440 422 246 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 126 181 308 247 78 -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 126 181 308 247 72 -- --
HDFC FMP 1146D Apr-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
120.74 479 442 424 249 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 263 259 430 250 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 263 259 433 250 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 303 181 434 252 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
94.04 491 466 445 253 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 263 68 449 254 -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-1 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.27 492 467 452 255 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 319 468 449 256 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 365 455 440 257 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.13 263 68 452 257 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 319 469 454 257 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 365 456 442 260 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 365 469 455 261 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 263 451 432 261 -- -- --
FI FMP - Sr.2 - A - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 263 449 431 261 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 319 458 443 264 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.06 319 471 456 264 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - C - (1132D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 319 461 444 266 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 263 472 458 267 -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 263 461 448 268 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.31 126 447 436 269 85 -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.10 303 464 445 269 -- -- --
FI FMP - Sr.1 - B - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.01 126 447 436 271 84 -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.16 490 460 457 272 -- -- --
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.76 487 458 459 273 -- -- --
ABSL FTP Sr-OW (1245D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
66.70 488 461 460 274 -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.40 178 21 28 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
166.15 401 89 23 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
12.44 365 299 249 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.31 126 151 182 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QD (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 128 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 148 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 44 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 152 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.63 169 8 6 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.69 451 259 259 -- -- -- --
IDFC FTP Series 156 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.58 226 39 28 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 489 449 449 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.79 432 361 226 -- -- -- --
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.22 319 348 249 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.26 214 372 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
163.09 26 406 395 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.36 390 259 182 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
278.06 347 54 28 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
301.29 214 13 13 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.07 451 299 259 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
87.67 75 181 91 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
105.55 365 114 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
63.06 412 28 117 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.22 44 151 28 -- -- -- --
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.80 444 380 249 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.95 256 299 156 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.79 96 114 43 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
74.75 198 361 156 -- -- -- --
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
39.17 423 387 259 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.22 473 433 415 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 480 438 398 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.91 226 28 28 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.82 117 299 156 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 130 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 146 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
118.89 44 393 402 -- -- -- --
IDFC FTP Series 150 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
60.29 35 380 406 -- -- -- --
IDFC FTP Series 154 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.50 263 39 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.57 401 21 28 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PP (369D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 159 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.80 178 54 23 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.56 144 89 212 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
139.39 319 332 91 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
32.97 226 114 43 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
195.95 319 181 65 -- -- -- --
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
226.76 347 151 65 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
91.21 57 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.11 365 89 281 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
83.01 390 221 182 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
26.92 347 39 238 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.16 126 221 182 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.03 69 412 -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 35 -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 423 89 117 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.01 126 221 182 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.79 87 299 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
520.48 14 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.31 106 68 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
545.17 178 259 43 -- -- -- --
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.16 365 54 13 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 423 445 427 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
95.74 233 89 43 -- -- -- --
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-RP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.80 468 426 362 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 141 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
3.36 106 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 147 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 151 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.82 155 421 395 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 155 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.35 460 221 259 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.05 214 21 13 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.71 457 181 281 -- -- -- --
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
102.10 245 89 356 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.63 126 39 91 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.19 440 299 327 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.32 126 -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - C - (1205D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.81 412 299 156 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
448.51 390 68 65 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.68 226 68 249 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
12.31 256 259 65 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 96 421 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
7.10 473 428 362 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - II (92D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.65 22 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 446 221 268 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.77 75 114 28 -- -- -- --
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
60.35 365 406 268 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
43.69 303 299 156 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.90 483 434 388 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.94 303 406 281 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
24.08 440 348 238 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
212.86 75 39 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 256 443 425 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 26 332 226 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.09 365 299 249 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QA (181D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.85 14 399 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.10 106 259 156 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 143 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 145 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 149 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
210.44 233 28 13 -- -- -- --
IDFC FTP Series 153 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.80 44 387 -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 451 259 259 -- -- -- --
IDFC FTP Series 157 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.86 423 13 43 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
54.58 5 332 388 -- -- -- --
HDFC FMP 1105D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
215.02 226 114 65 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1238D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
22.11 144 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.77 178 151 7 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
56.87 432 221 117 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.50 288 221 28 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.52 412 151 117 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1215D Y - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.43 263 181 65 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 451 453 439 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.36 144 221 182 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.71 347 114 23 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
20.82 87 332 212 -- -- -- --
HDFC FMP 1119D June-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
63.17 390 181 91 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
13.61 144 151 91 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
73.91 26 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1099D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
171.69 303 221 91 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
61.65 486 440 423 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 480 465 445 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PX (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QB (1113D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
233.03 96 221 91 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-ON (1120D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OS (1105D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 130 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 146 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.21 57 399 406 -- -- -- --
IDFC FTP Series 150 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
41.47 44 387 410 -- -- -- --
IDFC FTP Series 154 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
80.71 233 13 13 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 401 21 28 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PP (369D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 159 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
6.85 198 68 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.46 412 114 182 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QX (1103D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.13 106 39 117 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1108D H - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
21.00 390 380 182 -- -- -- --
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
48.67 9 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1119D U - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.55 347 181 65 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D O - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
14.74 412 259 182 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-17 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
151.08 44 -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - A - (1157D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1110D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.50 412 181 339 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-21 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
149.21 319 114 65 -- -- -- --
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
21.64 44 406 -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.09 401 114 281 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QG (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
147.29 87 114 91 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IH (138D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.91 57 399 -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 423 445 434 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QK (1099D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
89.45 96 114 91 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IL (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
73.46 44 372 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QO (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.10 57 151 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 91D Z - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
114.44 35 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
284.01 469 427 425 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-47 (365D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1143D M - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QU (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
104.06 87 39 65 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1406D D - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.66 214 361 156 -- -- -- --
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
55.64 365 393 249 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
31.01 256 8 10 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PV (1462D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.22 432 151 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PZ (1120D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.26 155 221 238 -- -- -- --
UTIFTIF Sr.26-XXVI-IV-(1133D)-DP-(G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QD (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OQ (1113D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 148 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.38 44 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 152 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
23.53 144 5 3 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 156 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
52.26 207 13 10 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.03 460 221 259 -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.03 160 10 13 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D F - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
221.74 401 259 156 -- -- -- --
HDFC FMP 1141D Aug-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
117.28 160 7 259 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1142D S - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
કેનેરા રોબેકો એફએમપી - સિરીઝ ૭- ૩૯૬ ડેઇઝ બ (G) રેન્ક 3
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1392D J - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
75.38 169 299 28 -- -- -- --
FI FMP - Sr.2 - B - (1224D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1103D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-15 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
34.59 35 412 402 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D R - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.21 319 151 91 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-19 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
49.89 412 151 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1118D X - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-23 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
319.90 245 54 65 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - D - (1132D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1101D Z - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
247.34 256 151 43 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
19.21 451 299 259 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QI (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.08 117 299 182 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IJ (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
5.20 390 114 65 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QN (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
4.40 75 259 117 -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
156.27 245 332 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-84 - 1101D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
38.04 233 181 65 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QS (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.77 126 221 117 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - A - (1108D) -Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1412D B - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
405.93 160 259 43 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
33.03 365 114 43 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QW (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
45.94 476 434 420 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
25.68 480 438 398 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PW (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
102.62 14 259 182 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 365 451 429 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QA (181D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
47.97 10 380 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QE (1101D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
18.12 69 151 65 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OR (1124D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 143 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 145 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 149 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
280.03 256 68 28 -- -- -- --
IDFC FTP Series 153 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
8.31 57 393 -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Reg. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.05 451 457 441 -- -- -- --
IDFC FTP Series 157 - Regular (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - B - (1098D) - Dir. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 423 13 43 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PS (1099D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QQ (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
39.04 485 437 421 -- -- -- --
FI FMP - Sr.1 - C - (1104D) -Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 193D G - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
1.79 6 372 398 -- -- -- --
HDFC FMP 1113D Aug-18 Sr-42 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
28.14 319 348 238 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1133D T - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1143D Feb-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 94D K - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-11 (91D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
62.58 126 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1122D March-17 Sr-37 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1735D P - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
17.87 198 221 13 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-16 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
490.63 390 114 43 -- -- -- --
HDFC FMP 1158D April-17 Sr-38 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1100D S - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
51.28 319 299 91 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1214D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-20 (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
97.63 347 68 28 -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - B - (1139D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1361D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - HV (1155D) - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QF (1385D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
64.47 233 89 28 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IF (1164D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 92D Mar-18 Sr-39 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 44 -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - E - (1104D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
141.33 423 89 117 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QJ (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
201.17 106 89 91 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - IK (1098D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
84.58 319 89 13 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QM (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
69.27 57 181 117 -- -- -- --
HDFC FMP 1419D June-18 Sr-40 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1147D L - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QT (1100D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.92 106 89 28 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 91D C - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.72 57 -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1122D July-18 Sr-41 (1) RP-G રેન્ક નથી કરાયુ
51.73 440 259 182 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-50 (1165D) - DP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - D - (1098D) - Dir. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
10.08 475 432 367 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PY (1409D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
53.62 263 181 117 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - E - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
0.02 226 444 428 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QC (1116D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.55 470 430 378 -- -- -- --
Birla SL FTP Sr-OP (1105D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 141 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
9.27 96 -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 147 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 151 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
29.46 144 412 388 -- -- -- --
IDFC FTP Series 155 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - A - (1098D) - Dir. (QD) રેન્ક નથી કરાયુ
N.A. 401 454 438 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-PQ (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
IDFC FTP Series 160 - Direct (G) રેન્ક નથી કરાયુ
32.25 189 12 8 -- -- -- --
FI FMP - Sr.4 - C - (1098D) - Reg. (D) રેન્ક નથી કરાયુ
0.12 412 114 182 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QY (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 160 68 182 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 99D I - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 91D Aug-18 Sr-42 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
196.76 8 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1100D V - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D M - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
15.59 432 151 259 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-13 (91D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
11.99 144 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1107D Q - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
194.89 365 181 43 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-18 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
154.26 423 151 156 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1106D U - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-80 - 1216D W - Reg (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-C-22 (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
216.49 263 151 281 -- -- -- --
HDFC FMP 92D Feb-18 Sr-39 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
199.12 26 399 -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1111D Y - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
58.32 233 181 28 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - ID (1206D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 103D O - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 75 412 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QH (1101D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
36.36 476 430 371 -- -- -- --
Sundaram FTP Sr - II (92D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
2.16 26 -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 99D T - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
FI FMP - Sr.3 - F - (1098D) - Reg. (G) રેન્ક નથી કરાયુ
27.12 446 221 268 -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QL (1099D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
30.40 106 221 117 -- -- -- --
Sundaram FIIF-Qtrly Srs-C-RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-82 - 1126D W - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
HDFC FMP 1134D May-18 Sr-40 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
322.44 35 361 -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QP (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
48.27 484 436 402 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1105D A - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
134.93 245 380 238 -- -- -- --
HDFC FMP 1124D June-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
160.87 467 399 419 -- -- -- --
SBI Debt Fund Sr-B-48 (365D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-81 - 1141D N - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
0.00 -- -- -- -- -- -- --
ABSL FTP Sr-QV (1100D) - RP (G) રેન્ક નથી કરાયુ
33.49 106 89 117 -- -- -- --
ICICI Pru FMP Sr-83 - 1113D E - Dir (G) રેન્ક નથી કરાયુ
35.31 444 89 238 -- -- -- --
HDFC FMP 1133D July-18 Sr-41 (1) DP-G રેન્ક નથી કરાયુ
97.69 245 299 65 -- -- -- --

નોંધ : રિટર્નની ગણતરી May 17, 2019 ની એનએવી અને May 17, 2019 ની ઈન્ડેક્સ વેલ્યૂના આધારે કરવામાં આવી છે.

એએમએફઆઈના નિર્દેશ હેઠળ 31 ડિસેમ્બર, 2010 ના પૂર્ણ થયેલા િત્રમાસિક ગાળાથી ફંડ હાઉસોને એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ને માસિક આધાર પર ઈશ્યુ કરવાની પ્રક્રિયા બંધ કરી છે. એટલે આ ડેટાને િત્રમાસિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.