બજાર » સમાચાર » પરિણામ

અપોલો હૉસ્પિટલ: નફો 31.85% વધ્યો, આવક 16.7% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 14, 2019 પર 14:51  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલનો નફો 31.85 ટકા વધીને 79.32 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલનો નફો 60.16 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલની આવક 16.7 ટકા વધીને 2229.2 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલની આવક 1910.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના એબિટડા 226.65 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 325.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના એબિટડા માર્જિન 11.86 ટકાથી વધીને 14.6 ટકા રહ્યા છે.


હેલ્થકેર-


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના હેલ્થકેર કારોબારથી થનાર આવક 15.12 ટકા વધીને 1172.6 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના હેલ્થકેર કારોબારથી થનાર આવક 1018.55 કરોડ રૂપિયા રહી છે.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં હેલ્થકેર કારોબારથી થનાર એબિટડા 121 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 157.6 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં હેલ્થકેર કારોબારથી થનાર એબિટડા માર્જિન 12 ટકાથી વધીને 13.4 ટકા રહ્યા છે.


ફાર્મસી-


નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના ફાર્મસી કારોબારથી થનાર આવક 18.5 ટકા વધીને 1056.84 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2019 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અપોલો હૉસ્પિટલના ફાર્મસી કારોબારથી થનાર આવક 892 કરોડ રૂપિયા રહી છે.


વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર નાણાકીય વર્ષ 2020 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં ફાર્મસી કારોબારથી થનાર એબિટડા 33.3 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 58.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર પહેલા ક્વાર્ટરમાં ફાર્મસી કારોબારથી થનાર એબિટડા માર્જિન 3.73 ટકાથી વધીને 5.5 ટકા રહ્યા છે.