બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું જીયોજીત ફાઈનાન્સ સર્વિસના ગૌરાંગ શાહ અને Nimesh Thaker.comના નિમેશ ઠક્કર પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 16, 2021 પર 12:44  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું જીયોજીત ફાઈનાન્સ સર્વિસના ગૌરાંગ શાહ અને Nimesh Thaker.comના નિમેશ ઠક્કર પાસેથી.


ટાટા પાવરમાં રોકાણ જાળવી રાખો: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે ટાટા પાવરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


પીએનબી Giltsમાં 80નો સ્ટૉપલોસા રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે પીએનબી Giltsમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 80નો સ્ટૉપલોસા રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


ફેડરલ-મુગલ ગોએટ્ઝમાં રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ફેડરલ-મુગલ ગોએટ્ઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


શિપિંગ કોર્પોરેશન માંથી બહાર નીકળી જાઓ: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે શિપિંગ કોર્પોરેશનમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ નકરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આઈઆરસીટીસી માંથી બહાર નીકળી જાઓ: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે આઈઆરસીટીસીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ નકરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


યૂકો બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે યૂકો બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


અજમેરા રિયલ્ટી માંથી બહાર નીકળી જાઓ: ગૌરાંગ શાહ
ગૌરાંગ શાહનું કહેવુ છે કે અજમેરા રિયલ્ટીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ નકરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


3i ઇન્ફોટેકમાં રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે 3i ઇન્ફોટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


બોરોસિલ રિન્યૂએબલ્સમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બોરોસિલ રિન્યૂએબલ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


આઈઓસીમાં 110નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: નિમેશ ઠક્કર
નિમેશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે આઈઓસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 110નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.