બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: જાણો તમારા શૅરો પર સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું અસીમ મહેતા એન્ડ એસસિએટ્સના અસીમ મહેતા અને મોનર્ક નેટવર્થ કેપિટલના કુનાલ શાહ પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 17, 2017 પર 12:46  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું અસીમ મહેતા એન્ડ એસસિએટ્સના અસીમ મહેતા અને મોનર્ક નેટવર્થ કેપિટલના કુનાલ શાહ પાસેથી.


અબાન ઓફશોરમાં 215નો સ્ટોપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ શાહનું કહેવુ છે કે અબાન ઓફશોરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 215નો સ્ટોપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અસીમ મહેતાનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


ઝી મીડિયા કોર્પોર્શનમાં લાંબા ગાળામાં રોકાણ જાળવી રાખો
અસીમ મહેતાનું કહેવુ છે કે ઝી મીડિયા કોર્પોર્શનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળામાં રોકાણ જાળવી રાખો.


સેન્ટ્રલ બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ શાહનું કહેવુ છે કે સેન્ટ્રલ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બેન્ક ઓફ બરોડામાં 160નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ શાહનું કહેવુ છે કે બેન્ક ઓફ બરોડામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 160નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


સુઝલોન એનર્જીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
અસીમ મહેતાનું કહેવુ છે કે સુઝલોન એનર્જીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો.


કુશલ ટ્રેડલિંક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
અસીમ મહેતાનું કહેવુ છે કે કુશલ ટ્રેડલિંકમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


મોસચીપ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ શાહનું કહેવુ છે કે મોસચીપમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


રિલાયન્સ ઇન્ફ્રામાં રોકાણ જાળવી રાખો
અસીમ મહેતાનું કહેવુ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો.