બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: જાણો તમારા શૅરો પર સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું ટ્રે કોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ અને આઈએફસીઆઈ ફાઇનાન્શિયલ્સના રાહુલ રાંદેરીયા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 11, 2017 પર 12:42  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું ટ્રે કોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ અને આઈએફસીઆઈ ફાઇનાન્શિયલ્સના રાહુલ રાંદેરીયા પાસેથી.


સીડીએસએલમાં 340નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે સીડીએસએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 340નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 379ના લેવલ આવી શકે છે.


સોનાટા સોફ્ટવેરમાં 140નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે સોનાટા સોફ્ટવેરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 140નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 165ના લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજીસમાં 165નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજીસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 165નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પેટ્રોનેટ એલએનજીમાં 210નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે પેટ્રોનેટ એલએનજીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 210નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 270ના લેવલ આવી શકે છે.


ગેલમાં 365નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે ગેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 365નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 430ના લેવલ આવી શકે છે.


હિન્ડાલ્કોમાં 6 મહિના માટે રોકાણ જાળવી રાખો: પાર્થિવ શાહ
પાર્થિવ શાહનું કહેવુ છે કે હિન્ડાલ્કોમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 6 મહિના માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વેદાંતામાં 6 મહિના માટે રોકાણ જાળવી રાખો: પાર્થિવ શાહ
પાર્થિવ શાહનું કહેવુ છે કે વેદાંતામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 6 મહિના માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ભારત વાયર્સ રોપ્સમાં 99નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે ભારત વાયર્સ રોપ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 99નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 120ના લેવલ આવી શકે છે.


એનડીટીવી માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે એનડીટીવીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.