બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 28, 2018 પર 12:45  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું એસએસજે ફાઇનાન્સના રાજન શાહ અને ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.


એસબીઆઈમાં રોકાણ જાળવી રાખો: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે એસબીઆઈમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


સિટી યુમિયન બેન્કમાં 170નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે સિટી યુમિયન બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 170નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


કેનેરા બેન્કમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે કેનેરા બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 230નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


નિલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં 18ના લેવલ આવતા બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે નિલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 18ના લેવલ આવે તો સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


પીસી જ્વેલરમાં 120નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે પીસી જ્વેલરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 120નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


પ્રકાશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે પ્રકાશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


હિન્દ ઝિંક માંથી બહાર નીકળી જાઓ: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે હિન્દ ઝિંકમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એપેક્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે એપેક્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


સુનિલ હાઇટેક માંથી બહાર નીકળી જાઓ: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે સુનિલ હાઇટેકમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટીવી 18 બ્રોડકાસ્ટમાં 48નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે ટીવી 18 બ્રોડકાસ્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 48નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.


ભારત ડાયનમિકેસ માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે ભારત ડાયનમિકેસમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ઇક્વિટાસ માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે ઇક્વિટાસમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આઈઓસી માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે આઈઓસીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આરઈસી માંથી બહાર નીકળી જાઓ: કુનાલ પરાર
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે આરઈસીમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


કેપિટલ ફર્સ્ટમાં રોકાણ જાળવી રાખો: રાજન શાહ
રાજન શાહનું કહેવુ છે કે કેપિટલ ફર્સ્ટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે.