બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ રાંભિયાની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ધ સ્ટ્રીટ્સના કુનાલ રાંભિયા પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 18, 2020 પર 14:13  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ધ સ્ટ્રીટ્સના કુનાલ રાંભિયા પાસેથી.


પોલિકેબમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે પોલિકેબમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અદાણી પાવરમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે અદાણી પાવરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એમએમટીસીમાં 14નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે એમએમટીસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 14નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એશિયન પેન્ટ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે એશિયન પેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


વોડાફોન આઈડિયા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે વોડાફોન આઈડિયામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


વેદાંતા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે વેદાંતામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બજાજ ફાઇનાન્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે બજાજ ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


એચડીએફસી લાઇફ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે એચડીએફસી લાઇફમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.