બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ રાંભિયાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 01, 2020 પર 14:03  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ધ સ્ટ્રીટ્સના કુનાલ રાંભિયા પાસેથી.


બીઈએમએલમાં 790નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે બીઈએમએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 790નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટીવીએસ શ્રીચક્ર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે ટીવીએસ શ્રીચક્રમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


સિપ્લા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે સિપ્લામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આરબીએલ બેન્કમાં 119નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે આરબીએલ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 119નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અંબુજા સિમેન્ટ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે અંબુજા સિમેન્ટમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


બજાજ ફિનસર્વમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે બજાજ ફિનસર્વમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પોલિકેબમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે પોલિકેબમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વિનતી ઓર્ગેનિક્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ રાંભિયાનું કહેવુ છે કે વિનતી ઓર્ગેનિક્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.