બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર મેઘના મલકાનની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે malkansview.comના મેઘના મલકાન પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 10, 2021 પર 14:17  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે malkansview.comના મેઘના મલકાન પાસેથી.


સ્નૉમૅન લૉજિસ્ટિક્સમાં 55.5નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે સ્નૉમૅન લૉજિસ્ટિક્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 55.5નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા પાવરમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે ટાટા પાવરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા સ્ટીલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે ટાટા સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કેએમ શુગરમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે કેએમ શુગરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બજાજ હિન્દુસ્તાનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે બજાજ હિન્દુસ્તાનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યસ બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જેપી એસોસિએટ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે જેપી એસોસિએટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરસીએફમાં રોકાણ જાળવી રાખો
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે આરસીએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જૈન ઇરિગેશન માંથી બહાર નીકળી જાઓ
મેઘના મલકાનનું કહેવુ છે કે જૈન ઇરિગેશનમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.