બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

માર્કેટ લાઈવ: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠીના જય ઠક્કર પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Wed, 19, 2017 પર 14:32  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠીના જય ઠક્કર પાસેથી.


જીટીએલ ઇન્ફ્રામાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે જીટીએલ ઇન્ફ્રામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ભારતી ઇન્ફ્રાટેલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ભારતી ઇન્ફ્રાટેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બેન્કે ઑફ બરોડામાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બેન્કે ઑફ બરોડામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પ્રતિભા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે પ્રતિભા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


આઈઓએલ કૅમિકલ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે આઈઓએલ કૅમિકલ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 90ના લેવલ આવે તો સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટાટા પાવરમાં 60નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ટાટા પાવરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 60નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બાયોકોનમાં 316નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બાયોકોનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 316નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જેપી અસોસિએટ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે જેપી અસોસિએટ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.