બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર ધવલ વ્યાસની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે dhavalpvyas.comના ધવલ વ્યાસ પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 17, 2021 પર 14:20  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે dhavalpvyas.comના ધવલ વ્યાસ પાસેથી.


હેથવે કેબલ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
ધવલ વ્યાસનું કહેવુ છે કે હેથવે કેબલમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટીસીએસમાં રોકાણ જાળવી રાખો
ધવલ વ્યાસનું કહેવુ છે કે ટીસીએસમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ઈરકૉનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
ધવલ વ્યાસનું કહેવુ છે કે ઈરકૉનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સન ફાર્મામાં રોકાણ જાળવી રાખો
ધવલ વ્યાસનું કહેવુ છે કે સન ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સેલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
ધવલ વ્યાસનું કહેવુ છે કે સેલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 115નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.