બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર જય ઠક્કરની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 22, 2019 પર 14:41  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે આનંદ રાઠી સિકયોરીટીઝના જય ઠક્કર પાસેથી.


રાઇટ્સમાં 285નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે રાઇટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 285નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કેડિલા હેલ્થમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે કેડિલા હેલ્થમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એલએન્ડટી ફાઇનાન્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટી ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


સ્ટાઇડ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે સ્ટાઇડ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાઇટન માંથી બહાર નીકળી જાઓ
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે ટાઇટનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


જનરલ ઇન્શ્યોરન્સમાં 240નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે જનરલ ઇન્શ્યોરન્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 240નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યસ બેન્કમાં 55નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
જય ઠક્કરનું કહેવુ છે કે યસ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 55નો સ્ટૉપલસો રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.