બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ પરારની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 02, 2021 પર 14:12  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.


વિઆઈપીમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે વિઆઈપીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા મોટર્સમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાઇટનમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે ટાઇટનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એક્સાઇડ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે ટાઇટનમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રાકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


જીઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે જીઆઈસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રાકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


લિબર્ટી શુઝમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે લિબર્ટી શુઝમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રાકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


જેકે પેપરમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે જેકે પેપરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.