બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુનાલ પરારની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 05, 2018 પર 14:20  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.


હુડકોમાં 93નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે હુડકોમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 93નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એલએન્ડટી ઇનફોટેકમાં 1275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે એલએન્ડટી ઇનફોટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1275નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટિપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે ટિપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


અંજતા ફાર્મામાં 1500નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે અંજતા ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1500નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આરઇસીમાં 154નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે આરઇસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 154નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કૅપેસિટે ઇન્ફ્રામાં 388નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુનાલ પરારનું કહેવુ છે કે કૅપેસિટે ઇન્ફ્રામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 388નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.