બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર કુશ ઘોડાસરાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 29, 2019 પર 14:05  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે લવકુશ ફિનસર્વના કુશ ઘોડાસરા પાસેથી.


પિડીલાઇટમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે પિડીલાઇટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સુદર્શન કેમિકલ્સમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે સુદર્શન કેમિકલ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


કંસાઇ નેરોલેકમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે કંસાઇ નેરોલેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 20 ટકા પ્રોફીટ બુકરીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


નોસિલમાં 142નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે નોસિલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 142નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈટીસીમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે આઈટીસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


વીઆઈપીમાં 478નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે વીઆઈપીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 478નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


સુપ્રિમ પેટ્રોકેમમાં 210નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે સુપ્રિમ પેટ્રોકેમમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 210નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


જેએસડબલ્યુ સ્ટીલમાં 280નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે જેએસડબલ્યુ સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 280નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.