બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર પ્રતિત પટેલની સલાહ

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિમેષ ઠાકર ડોટ કોમના નિમેષ ઠાકર પાસેથી.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 01, 2017 પર 14:36  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે નિમેષ ઠાકર ડોટ કોમના નિમેષ ઠાકર પાસેથી.


સીએલ એજ્યુકેટમાં 290નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે સીએલ એજ્યુકેટમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 290નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ન્યુ ઇન્ડિયા માંથી બહાર નીકળી જાઓ
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે ન્યુ ઇન્ડિયામાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


સીડીએસએલમાં 345નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે સીડીએસએલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 345નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


આઈએમપી પાવર્સમાં 95નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
નિમેષ ઠાકરનું કહેવુ છે કે આઈએમપી પાવર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 95નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.