બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર પ્રદિપ હોતચંદાણીની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 14, 2018 પર 14:45  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસિસના પ્રદિપ હોતચંદાણી પાસેથી.


ડિશમેનમાં 264નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે ડિશમેનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 264નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


લ્યુપિનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે લ્યુપિનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


ટાટા મોટર્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા શ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


સન ફાર્મામાં રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે સન ફાર્મામાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પ્રિઝમ જોહ્ન્સનમાં 100નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે પ્રિઝમ જોહ્ન્સનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 100નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એક્સાઈડમાં 240નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે એક્સાઈડમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 240નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બાયોકોનમાં 575નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે બાયોકોનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 575નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.