બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર રૂચિત જૈનની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Thu, 19, 2020 પર 14:22  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે એન્જલ બ્રોકિંગના રૂચિત જૈન પાસેથી.


આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કમાં રોકાણ જાળવી રાખો
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એશિયન પેન્ટ્સમાં 1300નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે એશિયન પેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 1300નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


બંધન બેન્ક માંથી બહાર નીકળી જાઓ
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે બંધન બેન્કમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


રિલેક્સો ફૂટવેર માંથી બહાર નીકળી જાઓ
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે રિલેક્સો ફૂટવેરમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટાટા મોટર્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ટાટા સ્ટીલમાં રોકાણ જાળવી રાખો
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે ટાટા સ્ટીલમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


અવંતિ ફિડ્સ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે અવંતિ ફિડ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


રેમન્ડ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
રૂચિત જૈનનું કહેવુ છે કે રેમન્ડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.