મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   સૌથી અઘિક વધનારા
માં માટે
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર ફેરફાર (%) ઉંચા નીચો એવરેજ
ભાવ
વોલ્યુમ શેર
કોન્ટ્રેક્સ
મૂલ્ય
((રૂ.લાખમાં))
ખૂલ્યા વ્યાજ ખૂલ્યા વ્યાજ ફેરફાર
GAIL 29-Nov-18 402.20 26.65 7.10% 402.20
390.25
396.22 5,334
3
21.13 5,334 2,667
100.00%
OIL 29-Nov-18 211.85 8.85 4.36% 211.85
211.85
211.85 3,399
0
7.20 3,399 0
0.00%
OIL 25-Oct-18 216.35 7.20 3.44% 217.50
209.70
214.55 713,790
0
1.00 560,835 142,758
34.15%
TV18BRDCST 29-Nov-18 42.50 1.30 3.16% 42.50
42.50
42.50 17,000
0
7.23 93,500 17,000
22.22%
OIL 27-Sep-18 214.00 5.70 2.74% 216.45
208.20
213.12 2,573,043
0
5.00 3,827,274 -37,389
-0.97%
IFCI 29-Nov-18 16.00 0.40 2.56% 16.00
15.40
15.78 275,000
31
43.40 475,000 100,000
26.67%
INDIGO 29-Nov-18 877.85 17.85 2.08% 877.85
877.85
877.85 600
0
5.27 1,800 0
0.00%
IOC 29-Nov-18 157.70 3.20 2.07% 160.00
157.70
158.65 18,000
18
28.56 81,000 3,000
3.85%
JINDALSTEL 25-Oct-18 239.85 4.80 2.04% 247.85
217.65
241.23 4,691,250
4,691
11.00 2,052,000 936,000
83.87%
IOC 25-Oct-18 158.00 3.10 2.00% 160.70
155.50
158.63 1,746,000
1,746
2.00 3,711,000 237,000
6.82%
JINDALSTEL 27-Sep-18 238.00 4.40 1.88% 246.60
217.80
239.25 43,449,750
43,450
103.00 32,085,000 -632,250
-1.93%
IOC 27-Sep-18 157.15 2.90 1.88% 159.85
154.55
157.83 14,781,000
14,781
23.00 26,025,000 -1,029,000
-3.80%
HINDPETRO 29-Nov-18 256.35 4.65 1.85% 263.65
256.35
260.00 3,150
6
8.19 40,950 1,575
4.00%
SUNTV 29-Nov-18 675.25 10.25 1.54% 675.25
675.25
675.25 1,000
1
6.75 17,000 0
0.00%
BPCL 25-Oct-18 372.05 5.35 1.46% 377.50
364.65
373.46 1,004,400
837
3.00 860,400 280,800
48.45%
INFRATEL 29-Nov-18 279.00 4.00 1.45% 279.00
279.00
279.00 1,700
0
4.74 1,700 0
0.00%
BPCL 27-Sep-18 370.25 5.00 1.37% 376.20
362.50
371.71 8,544,600
7,121
31.00 9,687,600 -633,600
-6.14%
BIOCON 25-Oct-18 685.00 8.90 1.32% 696.50
660.50
685.83 904,500
1,809
6.00 964,800 234,900
32.18%
BIOCON 27-Sep-18 680.10 8.10 1.21% 692.85
657.00
682.18 7,496,100
14,992
51.00 6,752,700 -164,700
-2.38%
JUSTDIAL 27-Sep-18 506.50 5.90 1.18% 530.00
469.70
515.37 5,849,200
46,794
30.00 3,008,600 57,400
1.94%
ITC 27-Sep-18 304.25 3.35 1.11% 307.45
301.80
304.89 20,364,000
20,364
62.00 73,936,800 -3,398,400
-4.39%
HINDZINC 25-Oct-18 295.10 3.10 1.06% 302.75
270.75
296.50 921,600
461
2.00 582,400 204,800
54.24%
ITC 25-Oct-18 305.90 3.20 1.06% 309.00
303.15
306.72 2,071,200
2,071
6.00 4,648,800 316,800
7.31%
GAIL 25-Oct-18 391.20 3.95 1.02% 396.30
382.20
390.97 994,791
497
3.00 842,772 245,364
41.07%
HINDPETRO 25-Oct-18 256.30 2.55 1.00% 262.15
248.75
257.72 1,430,100
2,860
3.00 2,559,375 448,875
21.27%
HINDALCO 25-Oct-18 240.25 2.30 0.97% 244.30
226.85
239.84 2,758,000
1,379
6.00 1,767,500 241,500
15.83%
COLPAL 27-Sep-18 1,129.00 10.80 0.97% 1,133.50
1,087.90
1123.48 628,600
2,514
7.00 1,584,800 -25,900
-1.61%
BIOCON 29-Nov-18 689.45 6.50 0.95% 689.45
689.45
689.45 900
2
6.21 11,700 0
0.00%
JUSTDIAL 25-Oct-18 507.25 4.75 0.95% 530.70
465.80
518.29 1,311,800
10,494
6.00 1,019,200 522,200
105.07%
HINDZINC 27-Sep-18 298.00 2.75 0.93% 305.90
265.85
299.89 8,118,400
4,059
24.00 8,371,200 -150,400
-1.76%
HINDPETRO 27-Sep-18 254.65 2.25 0.89% 260.70
247.05
256.54 10,439,100
20,878
26.00 24,464,475 -858,375
-3.39%
RELIANCE 25-Oct-18 1,233.00 10.40 0.85% 1,248.30
1,190.65
1234.75 3,628,000
14,512
44.00 7,828,000 978,000
14.28%
ICICIBANK 29-Nov-18 327.70 2.70 0.83% 337.30
314.75
330.19 173,250
693
572.05 187,000 13,750
7.94%
PETRONET 25-Oct-18 238.35 1.95 0.82% 240.00
229.00
235.83 363,000
121
856.06 348,000 84,000
31.82%
HINDALCO 27-Sep-18 238.65 1.90 0.80% 243.20
225.05
238.84 30,572,500
15,286
73.00 40,089,000 -472,500
-1.16%
RELIANCE 29-Nov-18 1,238.00 9.85 0.80% 1,254.00
1,200.00
1235.39 146,000
584
1.00 147,000 16,000
12.21%
UBL 29-Nov-18 1,330.55 10.30 0.78% 1,334.50
1,330.55
1331.93 2,100
8
27.97 6,300 0
0.00%
RELIANCE 27-Sep-18 1,225.00 9.15 0.75% 1,241.85
1,184.00
1227.44 26,744,000
106,976
328.00 46,405,000 -1,203,000
-2.53%
HAVELLS 25-Oct-18 653.90 4.60 0.71% 662.00
640.50
654.56 319,000
255
2.00 184,000 59,000
47.20%
GAIL 27-Sep-18 387.70 2.70 0.70% 394.60
380.35
389.40 11,177,397
5,589
43.00 17,362,170 504,063
2.99%
ONGC 25-Oct-18 179.45 1.20 0.67% 181.20
178.35
179.96 1,485,000
396
2.00 1,421,250 273,750
23.86%
STAR 27-Sep-18 494.20 3.30 0.67% 514.30
442.10
499.29 5,006,400
0
24.00 5,392,000 656,800
13.87%
AXISBANK 27-Sep-18 615.35 4.05 0.66% 634.60
570.00
621.13 32,164,800
25,732
199.00 37,075,200 -878,400
-2.31%
BHARTIARTL 29-Nov-18 374.00 2.45 0.66% 374.95
365.05
369.11 18,700
37
69.02 57,800 8,500
17.24%
ARVIND 29-Nov-18 384.50 2.50 0.65% 384.50
384.50
384.50 2,000
2
7.69 24,000 0
0.00%
BAJAJ-AUTO 29-Nov-18 2,843.00 17.95 0.64% 2,870.00
2,775.00
2825.53 2,000
16
56.51 4,250 1,000
30.77%
ONGC 27-Sep-18 178.50 1.10 0.62% 180.40
177.20
179.16 11,062,500
2,950
19.00 45,022,500 -708,750
-1.55%
HAVELLS 27-Sep-18 650.40 3.85 0.60% 660.00
640.35
651.29 2,788,000
2,230
18.00 4,070,000 27,000
0.67%
STAR 25-Oct-18 497.05 2.80 0.57% 515.00
448.60
502.11 844,000
0
4.00 800,000 342,400
74.83%
INFRATEL 25-Oct-18 275.00 1.40 0.51% 283.90
275.00
279.35 207,400
0
579.37 277,100 76,500
38.14%
UNIONBANK 29-Nov-18 79.55 0.40 0.51% 80.30
79.55
79.80 18,000
18
14.36 180,000 -6,000
-3.23%
NTPC 25-Oct-18 171.25 0.85 0.50% 174.50
171.25
172.52 692,000
346
1.00 3,040,000 224,000
7.95%
BHARTIARTL 25-Oct-18 373.15 1.85 0.50% 374.55
358.75
370.84 2,643,500
5,287
9.00 3,830,100 1,645,600
75.33%
BAJAJ-AUTO 25-Oct-18 2,832.00 13.30 0.47% 2,861.60
2,711.55
2830.89 101,250
810
2.00 196,000 21,000
12.00%
BAJAJ-AUTO 27-Sep-18 2,816.25 13.05 0.47% 2,849.95
2,688.20
2806.74 882,500
7,060
24.00 2,873,750 -94,250
-3.18%
AXISBANK 25-Oct-18 617.80 2.85 0.46% 637.95
575.25
624.60 3,319,200
2,655
20.00 7,574,400 360,000
4.99%
WIPRO 25-Oct-18 335.90 1.50 0.45% 338.90
330.20
336.03 1,828,800
3,658
6.00 1,814,400 1,070,400
143.87%
NTPC 27-Sep-18 170.65 0.70 0.41% 174.45
170.20
172.15 7,880,000
3,940
13.00 37,436,000 -580,000
-1.53%
WIPRO 27-Sep-18 334.20 1.35 0.41% 337.50
328.60
333.79 9,636,000
19,272
32.00 29,565,600 856,800
2.98%
HINDALCO 29-Nov-18 241.50 0.95 0.39% 244.00
230.60
236.10 38,500
19
90.90 31,500 14,000
80.00%
BHARTIARTL 27-Sep-18 370.00 1.45 0.39% 372.80
356.00
367.42 9,897,400
19,795
36.00 50,831,700 771,800
1.54%
UBL 25-Oct-18 1,320.45 5.00 0.38% 1,348.30
1,245.25
1325.61 427,700
1,711
5.00 397,600 141,400
55.19%
PETRONET 27-Sep-18 235.50 0.85 0.36% 238.75
227.25
234.79 1,869,000
623
4.00 11,937,000 -171,000
-1.41%
COLPAL 25-Oct-18 1,126.70 4.05 0.36% 1,134.00
1,094.85
1121.48 40,600
162
455.32 65,800 8,400
14.63%
HEROMOTOCO 25-Oct-18 3,170.95 11.35 0.36% 3,192.95
3,030.00
3156.87 45,400
363
1.00 59,600 6,400
12.03%
POWERGRID 27-Sep-18 199.25 0.70 0.35% 203.25
195.90
199.56 5,980,000
2,990
11.00 44,008,000 -1,008,000
-2.24%
POWERGRID 25-Oct-18 199.60 0.60 0.30% 201.50
197.50
200.03 632,000
316
1.00 1,944,000 180,000
10.20%
INFRATEL 27-Sep-18 273.15 0.80 0.29% 283.45
271.80
278.18 3,439,100
0
9.00 6,262,800 -187,000
-2.90%
ITC 29-Nov-18 307.00 0.85 0.28% 309.95
306.40
308.31 40,800
41
125.79 88,800 -4,800
-5.13%
CONCOR 27-Sep-18 625.60 1.50 0.24% 632.40
609.65
619.68 645,000
1,032
3.00 2,206,250 -23,750
-1.07%
ASIANPAINT 25-Oct-18 1,303.00 2.85 0.22% 1,332.00
1,239.95
1312.01 318,600
637
4.00 584,400 49,800
9.32%
BERGEPAINT 27-Sep-18 301.00 0.65 0.22% 307.95
277.05
300.29 1,540,000
0
4.00 1,850,200 -41,800
-2.21%
HEROMOTOCO 27-Sep-18 3,153.20 6.40 0.20% 3,187.90
3,008.10
3139.30 616,200
4,930
19.00 1,656,800 -22,800
-1.36%
ULTRACEMCO 25-Oct-18 4,083.85 8.20 0.20% 4,130.00
3,884.55
4061.19 57,400
459
2.00 55,400 10,400
23.11%
INDIGO 27-Sep-18 872.00 1.60 0.18% 882.55
836.35
867.89 1,460,400
0
12.00 3,449,400 -121,200
-3.39%
UBL 27-Sep-18 1,310.30 2.30 0.18% 1,340.00
1,251.15
1316.64 1,229,200
4,917
16.00 1,870,400 55,300
3.05%
CONCOR 25-Oct-18 630.00 1.00 0.16% 634.70
616.00
626.41 76,250
122
477.64 108,750 26,250
31.82%
HDFCBANK 29-Nov-18 1,988.00 3.00 0.15% 2,015.00
1,951.00
1997.55 14,000
56
279.66 48,000 6,500
15.66%
ASIANPAINT 27-Sep-18 1,295.50 1.95 0.15% 1,325.50
1,214.10
1304.16 2,587,200
5,174
33.00 5,526,000 -55,800
-1.00%
INDIGO 25-Oct-18 872.00 1.15 0.13% 881.35
834.10
870.17 279,600
0
2.00 251,400 90,000
55.76%
TATASTEEL 25-Oct-18 627.10 0.75 0.12% 650.95
587.25
633.42 9,028,049
18,056
57.00 5,116,142 3,203,159
167.44%
PAGEIND 25-Oct-18 32,599.00 30.05 0.09% 32,951.00
29,625.10
32011.62 6,200
0
1.00 11,575 2,950
34.20%
ONGC 29-Nov-18 177.15 0.15 0.08% 179.80
177.15
178.52 56,250
15
100.42 397,500 -7,500
-1.85%
BPCL 29-Nov-18 368.80 0.30 0.08% 377.95
368.45
371.32 18,000
15
66.84 72,000 12,600
21.21%
TATASTEEL 27-Sep-18 623.55 0.45 0.07% 647.75
585.70
630.23 40,892,001
81,784
257.00 43,819,300 -72,148
-0.16%
TATAGLOBAL 25-Oct-18 235.30 0.15 0.06% 238.00
227.35
234.47 873,000
437
2.00 947,250 164,250
20.98%
HCLTECH 29-Nov-18 1,097.35 0.55 0.05% 1,102.40
1,093.30
1096.30 20,300
81
222.55 30,100 18,900
168.75%
SBIN 27-Sep-18 272.85 0.10 0.04% 279.95
252.75
273.21 78,639,000
62,911
214.00 84,852,000 -3,120,000
-3.55%
ULTRACEMCO 27-Sep-18 4,060.25 0.70 0.02% 4,114.40
3,912.25
4046.52 532,200
4,258
21.00 2,311,600 -27,200
-1.16%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

ક્લોઝિંગ બેલ