મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો
માં માટે
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.)
ફેરફાર (%)
ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
શેર
કોન્ટ્રેક્સ
વધતુ/ ઘટતા મૂલ્ય
(રૂ.લાખમાં)
ખૂલ્યા
વ્યાજ
ઓપન ઈન્ટરેટમાં ઘટાડો ઘટતા (%)
SUZLON 31-Jan-19 5.25 -0.10
-1.87%
5.35
5.20
5.27 18,468,000
1,421
54.78% 973.26 284,088,000 -1,900,000 -0.66%
FEDERALBNK 31-Jan-19 90.10 1.25
1.41%
91.15
88.55
90.03 33,334,000
16,667
-64.89% 30,010.60 56,511,000 -1,351,000 -2.33%
KTKBANK 31-Jan-19 121.80 0.20
0.16%
123.95
120.10
122.22 9,870,000
4,935
44.43% 12,063.11 14,692,200 -719,100 -4.67%
HINDALCO 31-Jan-19 209.00 2.50
1.21%
209.20
206.30
207.82 14,420,000
7,210
10.78% 29,967.64 38,391,500 -665,000 -1.70%
NCC 31-Jan-19 87.80 -2.25
-2.50%
90.15
87.50
88.65 17,168,000
0
-11.54% 15,219.43 47,936,000 -584,000 -1.20%
RELINFRA 31-Jan-19 296.65 -0.40
-0.13%
304.50
292.80
299.51 10,207,600
20,415
-14.16% 30,572.78 10,231,000 -579,800 -5.36%
IDFCBANK 31-Jan-19 46.85 0.45
0.97%
47.20
46.25
46.90 21,660,000
0
0.00% 10,158.54 152,448,000 -576,000 -0.38%
IDFCFIRSTB 31-Jan-19 47.20 -0.15
-0.32%
47.90
46.80
47.24 17,616,000
0
-43.12% 8,321.80 152,448,000 -576,000 -0.38%
JINDALSTEL 31-Jan-19 146.20 -0.50
-0.34%
148.10
145.00
146.55 13,196,250
13,196
13.22% 19,339.10 25,888,500 -445,500 -1.69%
DCBBANK 31-Jan-19 185.60 -1.00
-0.54%
187.35
184.90
186.12 5,184,000
0
-76.96% 9,648.46 5,377,500 -324,000 -5.68%
BANKINDIA 31-Jan-19 103.15 -1.75
-1.67%
105.05
102.75
103.68 15,678,000
15,678
-4.77% 16,254.95 28,638,000 -312,000 -1.08%
CGPOWER 31-Jan-19 42.95 -0.85
-1.94%
44.10
42.80
43.38 4,884,000
4,884
-28.97% 2,118.68 39,612,000 -276,000 -0.69%
INDUSINDBK 31-Jan-19 1,517.90 -7.20
-0.47%
1,535.80
1,515.40
1,526.07 1,998,600
3,997
-9.75% 30,500.04 8,109,000 -250,800 -3.00%
DISHTV 31-Jan-19 33.70 -1.40
-3.99%
35.25
33.50
34.18 11,808,000
2,952
25.94% 4,035.97 59,112,000 -248,000 -0.42%
CIPLA 31-Jan-19 510.10 -1.00
-0.20%
514.40
508.55
511.32 2,284,000
4,568
18.77% 11,678.55 8,288,000 -178,000 -2.10%
EQUITAS 31-Jan-19 119.55 -0.55
-0.46%
120.35
118.05
119.06 2,440,000
0
-43.67% 2,905.06 10,788,000 -160,000 -1.46%
M&MFIN 31-Jan-19 441.00 -8.85
-1.97%
453.00
439.50
445.92 2,588,750
2,589
-45.18% 11,543.75 11,030,000 -158,750 -1.42%
STAR 31-Jan-19 521.50 -9.30
-1.75%
531.00
505.75
515.25 2,794,000
0
32.71% 14,396.09 4,016,100 -157,300 -3.77%
VGUARD 31-Jan-19 207.50 -0.10
-0.05%
208.50
205.05
207.09 819,000
0
36.50% 1,696.07 3,117,000 -138,000 -4.24%
KPIT 31-Jan-19 215.30 1.40
0.65%
216.50
211.15
214.07 4,034,250
0
-52.31% 8,636.12 4,617,000 -128,250 -2.70%
ZEEL 31-Jan-19 440.60 -1.75
-0.40%
446.00
438.00
441.90 7,711,600
7,712
-41.20% 34,077.56 17,253,600 -107,900 -0.62%
PNB 28-Mar-19 83.75 -1.65
-1.93%
85.40
83.75
84.78 273,000
1,092
39.29% 231.45 371,000 -63,000 -14.52%
BANKNIFTY 31-Jan-19 27,560.05 -28.10
-0.10%
27,676.00
27,505.00
27,563.25 1,851,320
0
-33.03% 510,283.96 2,058,160 -50,700 -2.40%
DIVISLAB 31-Jan-19 1,513.85 2.45
0.16%
1,526.00
1,491.00
1,509.71 1,053,200
4,213
-44.35% 15,900.27 3,294,000 -40,000 -1.20%
MCX 31-Jan-19 742.20 -10.40
-1.38%
751.80
736.00
742.43 547,400
0
-23.56% 4,064.06 2,552,900 -39,900 -1.54%
KSCL 31-Jan-19 553.60 -14.55
-2.56%
571.20
548.20
559.38 949,500
0
116.04% 5,311.31 1,252,500 -30,000 -2.34%
JETAIRWAYS 31-Jan-19 249.75 -9.50
-3.66%
270.25
242.65
256.92 3,579,400
0
-45.42% 9,196.19 5,317,400 -24,200 -0.45%
HINDZINC 31-Jan-19 272.60 0.25
0.09%
275.30
272.20
273.60 2,131,200
1,066
0.30% 5,830.96 5,574,400 -22,400 -0.40%
INFRATEL 31-Jan-19 278.60 -2.45
-0.87%
283.50
277.75
280.20 2,102,000
0
-35.76% 5,889.80 8,368,000 -20,000 -0.24%
GODFRYPHLP 31-Jan-19 954.80 -13.25
-1.37%
975.00
948.20
956.35 417,200
0
-59.92% 3,989.89 593,600 -18,200 -2.97%
BALKRISIND 31-Jan-19 872.60 -2.05
-0.23%
875.65
866.30
870.36 795,200
0
-3.02% 6,921.10 2,861,600 -15,200 -0.53%
HEROMOTOCO 31-Jan-19 2,900.45 -15.70
-0.54%
2,943.20
2,874.55
2,913.32 616,400
4,931
-26.88% 17,957.70 1,714,800 -13,800 -0.80%
UPL 31-Jan-19 769.30 -2.95
-0.38%
774.15
765.90
769.38 2,320,800
2,321
-21.22% 17,855.77 16,627,200 -13,200 -0.08%
TATAMOTORS 28-Mar-19 185.80 -1.40
-0.75%
185.80
183.65
185.01 50,000
99
25.00% 92.51 216,000 -12,000 -5.26%
VEDL 28-Mar-19 197.00 -0.65
-0.33%
200.25
197.00
198.87 25,300
25
57.14% 50.31 312,800 -9,200 -2.86%
L&TFH 28-Mar-19 141.60 -1.85
-1.29%
142.50
140.05
141.38 13,500
3
0.00% 19.09 31,500 -9,000 -22.22%
CANBK 31-Jan-19 274.60 -1.80
-0.65%
279.20
272.50
275.50 6,772,000
2,196
-27.74% 18,656.86 12,862,000 -8,000 -0.06%
CONCOR 31-Jan-19 685.50 -9.40
-1.35%
696.90
681.25
687.78 751,250
1,202
-35.03% 5,166.95 2,076,250 -7,500 -0.36%
FEDERALBNK 28-Mar-19 91.20 1.40
1.56%
91.20
90.45
90.70 21,000
11
-70.00% 19.05 182,000 -7,000 -3.70%
CEATLTD 31-Jan-19 1,234.15 4.20
0.34%
1,241.00
1,222.80
1,231.22 752,400
0
-7.97% 9,263.70 1,033,600 -6,000 -0.58%
ICICIBANK 28-Mar-19 376.05 -4.95
-1.30%
379.50
375.00
376.54 27,500
110
150.00% 103.55 93,500 -5,500 -5.56%
DHFL 31-Jan-19 217.00 -2.95
-1.34%
223.40
214.50
218.24 4,201,500
4,202
-20.94% 9,169.35 17,650,500 -4,500 -0.03%
M&MFIN 28-Feb-19 444.10 -7.85
-1.74%
454.25
442.00
447.59 88,750
89
-72.59% 397.24 588,750 -3,750 -0.63%
INFY 28-Mar-19 737.90 0.40
0.05%
740.70
734.00
736.38 9,600
77
0.00% 70.69 82,800 -3,600 -4.17%
AJANTPHARM 31-Jan-19 1,142.60 -13.75
-1.19%
1,160.95
1,134.00
1,145.10 421,500
0
-41.42% 4,826.60 691,000 -3,500 -0.50%
IOC 28-Mar-19 137.90 2.50
1.85%
137.90
137.40
137.65 7,000
7
- 9.64 70,000 -3,500 -4.76%
MARICO 28-Feb-19 376.70 -3.00
-0.79%
376.90
376.65
376.75 7,800
3
200.00% 29.39 46,800 -2,600 -5.26%
MFSL 28-Feb-19 457.95 1.90
0.42%
463.25
457.95
459.66 8,400
0
- 38.61 22,800 -2,400 -9.52%
JINDALSTEL 28-Mar-19 147.85 0.50
0.34%
147.85
147.40
147.56 6,750
7
-57.14% 9.96 58,500 -2,250 -3.70%
CHENNPETRO 28-Feb-19 262.80 -4.30
-1.61%
262.85
262.80
262.62 10,800
0
0.00% 28.36 36,000 -1,800 -4.76%
CHENNPETRO 31-Jan-19 262.30 -4.90
-1.83%
266.50
261.60
263.22 673,200
0
-9.88% 1,772.00 1,378,800 -1,800 -0.13%
HEXAWARE 28-Feb-19 327.30 0.15
0.05%
327.30
324.95
326.05 10,500
5
75.00% 34.24 36,000 -1,500 -4.00%
GODREJIND 28-Feb-19 526.00 -4.60
-0.87%
531.00
525.00
527.04 18,000
18
50.00% 94.87 43,500 -1,500 -3.33%
GODFRYPHLP 28-Feb-19 958.00 -15.05
-1.55%
970.00
956.25
959.39 11,900
0
-15.00% 114.17 23,100 -1,400 -5.71%
PVR 31-Jan-19 1,620.10 -21.75
-1.32%
1,642.10
1,618.00
1,627.52 451,600
0
-2.00% 7,349.88 1,506,400 -1,200 -0.08%
NIFTYIT 31-Jan-19 14,914.00 101.00
0.68%
14,919.00
14,729.00
14,831.00 15,700
0
-0.95% 2,328.47 17,900 -850 -4.53%
TITAN 28-Mar-19 973.00 -7.00
-0.71%
973.00
969.70
971.35 1,500
2
- 14.57 10,500 -750 -6.67%
COLPAL 28-Feb-19 1,316.00 -17.75
-1.33%
1,326.00
1,314.00
1,320.58 5,600
22
0.00% 73.95 17,500 -700 -3.85%
MINDTREE 28-Mar-19 892.00 39.30
4.61%
892.00
892.00
892.00 1,200
2
100.00% 10.70 1,800 -600 -25.00%
AJANTPHARM 28-Feb-19 1,155.00 -10.00
-0.86%
1,155.00
1,155.00
1,155.00 1,000
0
-87.50% 11.55 16,000 -500 -3.03%
SRF 28-Feb-19 2,082.00 23.20
1.13%
2,090.00
2,068.00
2,079.61 7,000
0
40.00% 145.57 11,000 -500 -4.35%
MARUTI 28-Feb-19 7,425.00 30.70
0.42%
7,435.00
7,371.95
7,399.16 14,250
114
-60.50% 1,054.38 64,125 -75 -0.12%
MRF 31-Jan-19 65,946.00 -103.80
-0.16%
66,330.70
65,751.20
65,980.07 1,990
16
-51.70% 1,313.00 24,630 -20 -0.08%


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

ક્મોડિટી બજાર