મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> FII & DIIની પ્રવૃતિ (પ્રોવિઝનલ આંકડાઓ)
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  FII & DII ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિઓ
FII & DIIની પ્રવૃતિ (પ્રોવિઝનલ આંકડાઓ)
FII & DII ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિઓ ના દરમિયાન જૂન '2021
તારીખ FII રૂ.કરોડમાં DII રૂ.કરોડમાં
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
24-જૂન -2021 7094.36 9985.30 -2,890.94 5377.76 4239.00 1,138.76
23-જૂન -2021 13648.63 10492.10 3,156.53 4982.56 3665.36 1,317.20
22-જૂન -2021 6488.06 7516.00 -1,027.94 5099.01 4796.56 302.45
21-જૂન -2021 4675.48 5920.19 -1,244.71 4028.31 3890.22 138.09
18-જૂન -2021 20440.85 17760.28 2,680.57 7052.77 6606.57 446.20
17-જૂન -2021 6727.57 7607.30 -879.73 5107.52 5062.28 45.24
16-જૂન -2021 5940.25 6810.54 -870.29 4027.52 4901.72 -874.20
15-જૂન -2021 7621.18 6987.49 633.69 3875.29 4524.58 -649.29
14-જૂન -2021 4339.27 4842.78 -503.51 4801.07 4256.81 544.26
11-જૂન -2021 5161.16 5142.52 18.64 5212.50 4546.14 666.36
10-જૂન -2021 7447.97 6118.27 1,329.70 4282.21 4857.40 -575.19
09-જૂન -2021 7088.53 7934.90 -846.37 5895.55 6167.25 -271.70
08-જૂન -2021 7646.87 6224.16 1,422.71 3936.21 5563.19 -1,626.98
07-જૂન -2021 6811.49 6997.95 -186.46 5644.06 4660.09 983.97
04-જૂન -2021 7683.55 6184.18 1,499.37 3883.29 5058.30 -1,175.01
03-જૂન -2021 7323.50 6244.30 1,079.20 4726.00 5004.97 -278.97
02-જૂન -2021 11510.79 10589.69 921.10 4657.40 4415.64 241.76
01-જૂન -2021 4507.92 4957.78 -449.86 4363.99 4133.50 230.49
કુલ 142,157.43 138,315.73 3,841.70 86,953.02 86,349.58 603.44
આગલી FII & DIIની ટ્રેડિંગની પ્રવૃતિઓ
માસ FII રૂ.કરોડમાં DII રૂ.કરોડમાં
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
મે-2021 166,976.74 172,992.08 -6,015.34 105,544.29 103,477.06 2,067.23
એપ્રિલ-2021 133,795.77 145,835.20 -12,039.43 97,884.58 86,524.70 11,359.88
માર્ચ-2021 190,759.51 189,514.29 1,245.22 113,745.81 108,541.39 5,204.42
ફેબ્રુઆરી-2021 223,030.67 180,986.21 42,044.46 104,175.16 120,533.26 -16,358.10
જાન્યુઆરી-2021 168,241.42 159,260.61 8,980.81 105,747.49 117,718.03 -11,970.54
ડિસેમ્બર-2020 182,528.47 134,304.53 48,223.94 84,739.80 122,033.33 -37,293.53
નવેમ્બર-2020 259,779.42 194,462.29 65,317.13 71,778.07 120,097.24 -48,319.17
ઓક્ટોબર-2020 136,822.19 122,284.79 14,537.40 69,356.56 86,675.00 -17,318.44
સપ્ટેમ્બર-2020 127,201.38 138,612.07 -11,410.69 91,029.48 90,919.18 110.30
ઓગસ્ટ-2020 131,434.85 115,684.99 15,749.86 77,599.64 88,646.42 -11,046.78
જુલાઈ-2020 113,501.55 111,011.36 2,490.19 89,373.83 99,381.71 -10,007.88
જૂન -2020 155,215.80 149,722.85 5,492.95 100,174.07 97,739.67 2,434.40
મે-2020 155,977.41 142,062.92 13,914.49 87,531.66 75,238.47 12,293.19
એપ્રિલ-2020 122,483.01 127,691.51 -5,208.50 75,066.03 75,183.03 -117.00
માર્ચ-2020 154,904.51 220,721.21 -65,816.70 157,856.93 102,261.75 55,595.18
ફેબ્રુઆરી-2020 114,891.25 127,575.55 -12,684.30 93,843.52 76,910.49 16,933.03
જાન્યુઆરી-2020 107,812.65 113,172.16 -5,359.51 91,361.34 90,287.85 1,073.49
ડિસેમ્બર-2019 99,178.10 98,483.98 694.12 65,743.09 66,483.85 -740.76
નવેમ્બર-2019 149,792.41 136,867.48 12,924.93 76,227.97 84,198.26 -7,970.29
ઓક્ટોબર-2019 116,236.18 107,640.52 8,595.66 81,036.58 76,278.10 4,758.48
સપ્ટેમ્બર-2019 103,760.72 110,384.77 -6,624.05 84,873.73 72,382.92 12,490.81
ઓગસ્ટ-2019 108,529.84 123,358.60 -14,828.76 87,205.37 66,271.78 20,933.59
જુલાઈ-2019 92,246.74 109,116.87 -16,870.13 92,650.09 72,255.57 20,394.52
જૂન -2019 98,712.03 99,400.53 -688.50 58,637.91 54,994.60 3,643.31
મે-2019 131,468.97 133,604.82 -2,135.85 85,285.17 79,968.83 5,316.34
એપ્રિલ-2019 102,562.51 89,812.96 12,749.55 66,294.61 70,514.07 -4,219.46
માર્ચ-2019 143,577.58 111,206.15 32,371.43 74,638.29 88,568.54 -13,930.25
ફેબ્રુઆરી-2019 109,909.66 96,345.09 13,564.57 67,192.45 67,758.34 -565.89
જાન્યુઆરી-2019 101,801.24 101,673.57 127.67 76,616.16 74,469.29 2,146.87
ડિસેમ્બર-2018 82,545.46 83,648.83 -1,103.37 64,671.03 64,295.48 375.55
નવેમ્બર-2018 101,299.44 96,365.33 4,934.11 65,526.96 64,217.49 1,309.47
ઓક્ટોબર-2018 111,037.68 140,238.88 -29,201.20 100,992.39 74,958.49 26,033.90
સપ્ટેમ્બર-2018 113,805.99 123,274.67 -9,468.68 82,989.11 70,485.07 12,504.04
ઓગસ્ટ-2018 101,173.63 103,402.16 -2,228.53 75,784.39 72,961.67 2,822.72
જુલાઈ-2018 97,483.65 100,252.40 -2,768.75 74,731.75 70,885.88 3,845.87
જૂન -2018 109,343.10 119,592.27 -10,249.17 78,930.30 64,784.15 14,146.15
મે-2018 120,914.92 133,274.63 -12,359.71 87,103.11 72,048.63 15,054.48
એપ્રિલ-2018 92,062.09 101,682.65 -9,620.56 70,705.51 62,041.63 8,663.88
માર્ચ-2018 118,876.79 110,971.94 7,904.85 79,303.18 72,609.27 6,693.91
ફેબ્રુઆરી-2018 101,881.52 120,500.67 -18,619.15 82,216.56 64,403.55 17,813.01
જાન્યુઆરી-2018 134,222.01 124,654.01 9,568.00 93,029.54 92,630.81 398.73
ડિસેમ્બર-2017 96,087.52 102,499.09 -6,411.57 76,814.06 68,671.18 8,142.88
નવેમ્બર-2017 132,245.68 145,760.46 -13,514.78 89,605.94 80,362.73 9,243.21
ઓક્ટોબર-2017 103,827.67 111,654.20 -7,826.53 74,713.94 64,623.03 10,090.91
સપ્ટેમ્બર-2017 95,431.19 119,401.16 -23,969.97 79,160.50 58,134.97 21,025.53
ઓગસ્ટ-2017 95,588.51 111,584.14 -15,995.63 70,219.04 54,013.82 16,205.22
જુલાઈ-2017 104,497.69 103,032.84 1,464.85 67,911.76 63,125.39 4,786.37
જૂન -2017 99,619.25 103,670.68 -4,051.43 60,330.87 53,654.76 6,676.11
મે-2017 123,004.66 123,457.20 -452.54 69,117.29 64,840.23 4,277.06
એપ્રિલ-2017 81,594.59 88,222.15 -6,627.56 60,188.82 50,941.39 9,247.43
માર્ચ-2017 153,101.24 126,628.07 26,473.17 65,535.41 69,931.02 -4,395.61
ફેબ્રુઆરી-2017 107,722.25 99,017.79 8,704.46 61,116.21 60,180.95 935.26
જાન્યુઆરી-2017 76,909.72 78,811.04 -1,901.32 50,855.74 46,351.80 4,503.94
ડિસેમ્બર-2016 74,545.48 85,870.76 -11,325.28 42,473.11 33,337.02 9,136.09
નવેમ્બર-2016 110,863.20 130,845.57 -19,982.37 66,379.78 48,102.75 18,277.03
ઓક્ટોબર-2016 72,661.20 78,431.39 -5,770.19 45,294.51 37,388.16 7,906.35
સપ્ટેમ્બર-2016 101,165.89 97,836.27 3,329.62 51,440.20 49,440.98 1,999.22
ઓગસ્ટ-2016 110,195.16 101,416.89 8,778.27 45,174.03 49,580.34 -4,406.31
જુલાઈ-2016 91,989.79 81,867.10 10,122.69 38,640.08 44,694.68 -6,054.60
જૂન -2016 89,373.04 85,415.09 3,957.95 35,927.95 38,101.50 -2,173.55
મે-2016 97,116.20 97,077.81 38.39 38,877.32 32,119.24 6,758.08
એપ્રિલ-2016 69,963.65 67,027.37 2,936.28 24,467.25 27,021.61 -2,554.36
માર્ચ-2016 108,002.95 83,801.44 24,201.51 31,576.15 48,468.05 -16,891.90
ફેબ્રુઆરી-2016 74,262.92 86,776.04 -12,513.12 40,129.01 29,637.40 10,491.61
જાન્યુઆરી-2016 71,491.92 85,847.93 -14,356.01 43,075.94 30,201.04 12,874.90
ડિસેમ્બર-2015 69,530.14 71,890.16 -2,360.02 37,088.08 30,760.44 6,327.64
નવેમ્બર-2015 75,013.31 84,043.12 -9,029.81 33,828.14 25,328.16 8,499.98
ઓક્ટોબર-2015 77,250.13 74,223.47 3,026.66 32,159.62 33,678.48 -1,518.86
સપ્ટેમ્બર-2015 81,805.27 93,084.59 -11,279.32 39,091.63 28,818.57 10,273.06
ઓગસ્ટ-2015 95,879.11 115,651.18 -19,772.07 48,145.48 31,707.95 16,437.53
જુલાઈ-2015 87,724.15 85,426.10 2,298.05 35,163.76 35,091.45 72.31
જૂન -2015 88,687.39 96,880.31 -8,192.92 41,851.78 29,825.23 12,026.55
મે-2015 115,328.54 120,124.79 -4,796.25 42,361.08 33,778.82 8,582.26
એપ્રિલ-2015 112,729.67 104,865.31 7,864.36 42,708.08 31,196.62 11,511.46
માર્ચ-2015 113,231.70 106,651.03 6,580.67 41,189.93 40,995.17 194.76
ફેબ્રુઆરી-2015 98,624.75 91,878.55 6,746.20 38,472.96 36,761.08 1,711.88
જાન્યુઆરી-2015 97,928.91 89,388.15 8,540.76 33,785.16 40,316.91 -6,531.75
ડિસેમ્બર-2014 76,004.51 79,941.33 -3,936.82 37,301.10 31,345.31 5,955.79
નવેમ્બર-2014 92,237.70 81,292.11 10,945.59 28,664.95 35,936.29 -7,271.34
ઓક્ટોબર-2014 68,678.08 70,360.95 -1,682.87 30,691.34 26,588.47 4,102.87
સપ્ટેમ્બર-2014 91,063.57 89,560.48 1,503.09 35,881.96 37,018.95 -1,136.99
ઓગસ્ટ-2014 70,685.63 68,004.16 2,681.47 29,609.80 27,274.32 2,335.48
જુલાઈ-2014 92,008.38 85,043.80 6,964.58 34,725.88 37,942.41 -3,216.53
જૂન -2014 94,458.30 87,126.39 7,331.91 30,264.82 34,677.50 -4,412.68
મે-2014 109,809.08 98,006.27 11,802.81 35,633.49 39,769.53 -4,136.04
એપ્રિલ-2014 69,601.75 63,318.58 6,283.17 22,694.70 29,553.74 -6,859.04
માર્ચ-2014 88,941.73 63,565.28 25,376.45 28,561.88 41,692.65 -13,130.77
ફેબ્રુઆરી-2014 51,761.74 50,341.84 1,419.90 20,369.86 19,702.17 667.69
જાન્યુઆરી-2014 65,566.26 66,832.14 -1,265.88 25,688.41 27,143.88 -1,455.47
ડિસેમ્બર-2013 61,150.68 47,684.69 13,465.99 20,367.10 27,953.16 -7,586.06
નવેમ્બર-2013 52,448.11 45,491.74 6,956.37 15,067.67 24,214.84 -9,147.17
ઓક્ટોબર-2013 60,286.13 42,730.57 17,555.56 17,529.64 29,940.35 -12,410.71
સપ્ટેમ્બર-2013 68,120.40 56,944.35 11,176.05 19,922.39 29,052.46 -9,130.07
ઓગસ્ટ-2013 70,692.60 78,163.07 -7,470.47 31,033.50 24,748.78 6,284.72
જુલાઈ-2013 61,815.09 62,229.57 -414.48 28,396.17 29,937.02 -1,540.85
જૂન -2013 54,317.73 65,743.14 -11,425.41 28,336.69 19,909.27 8,427.42
મે-2013 70,499.57 56,033.67 14,465.90 19,423.80 31,476.23 -12,052.43
એપ્રિલ-2013 55,439.86 50,798.29 4,641.57 17,292.29 20,290.56 -2,998.27
માર્ચ-2013 65,561.74 56,138.67 9,423.07 19,101.35 26,973.80 -7,872.45
ફેબ્રુઆરી-2013 67,980.27 58,447.24 9,533.03 19,148.86 27,967.36 -8,818.50
જાન્યુઆરી-2013 74,013.68 54,815.80 19,197.88 23,690.75 39,898.07 -16,207.32
ડિસેમ્બર-2012 58,290.81 43,924.32 14,366.49 19,385.77 28,288.88 -8,903.11
નવેમ્બર-2012 43,328.18 37,036.67 6,291.51 12,145.65 16,347.07 -4,201.42
ઓક્ટોબર-2012 52,306.07 43,863.14 8,442.93 19,653.76 24,348.87 -4,695.11
સપ્ટેમ્બર-2012 68,789.70 47,981.89 20,807.81 23,131.13 32,283.33 -9,152.20
ઓગસ્ટ-2012 45,533.62 37,786.51 7,747.11 19,133.72 23,542.35 -4,408.63
જુલાઈ-2012 47,179.02 41,276.07 5,902.95 19,252.18 24,522.85 -5,270.67
જૂન -2012 40,956.28 38,161.60 2,794.68 19,437.49 18,334.74 1,102.75
મે-2012 46,301.71 49,057.97 -2,756.26 20,906.69 20,199.47 707.22
એપ્રિલ-2012 37,723.69 39,387.05 -1,663.36 19,033.07 18,250.06 783.01
માર્ચ-2012 63,999.11 57,472.38 6,526.73 21,594.97 25,085.70 -3,490.73
ફેબ્રુઆરી-2012 76,648.78 53,412.40 23,236.38 24,653.67 36,195.05 -11,541.38
જાન્યુઆરી-2012 52,903.37 43,434.23 9,469.14 20,327.33 27,057.15 -6,729.82
ડિસેમ્બર-2011 38,711.73 41,098.87 -2,387.14 18,900.48 17,972.47 928.01
નવેમ્બર-2011 43,094.11 49,602.82 -6,508.71 25,235.59 19,274.85 5,960.74
ઓક્ટોબર-2011 44,233.02 42,390.55 1,842.47 19,216.41 21,333.05 -2,116.64
સપ્ટેમ્બર-2011 50,283.64 53,372.51 -3,088.87 21,240.18 19,493.09 1,747.09
ઓગસ્ટ-2011 45,395.78 56,954.98 -11,559.20 28,430.65 20,439.54 7,991.11
જુલાઈ-2011 50,802.29 46,520.79 4,281.50 25,153.30 25,123.23 30.07
જૂન -2011 53,473.22 50,810.46 2,662.76 21,175.88 21,275.54 -99.66
મે-2011 53,777.46 57,482.83 -3,705.37 25,090.68 20,997.47 4,093.21
એપ્રિલ-2011 49,090.25 49,085.85 4.40 19,996.44 20,554.71 -558.27
માર્ચ-2011 52,192.02 44,215.13 7,976.89 23,972.23 24,010.16 -37.93
ફેબ્રુઆરી-2011 57,097.91 64,311.30 -7,213.39 27,598.55 21,567.65 6,030.90
જાન્યુઆરી-2011 57,526.07 66,429.67 -8,903.60 29,176.33 23,939.19 5,237.14
ડિસેમ્બર-2010 52,683.49 53,405.68 -722.19 24,798.87 24,163.88 634.99
નવેમ્બર-2010 79,726.26 74,375.39 5,350.87 32,674.49 30,205.67 2,468.82
ઓક્ટોબર-2010 77,706.10 63,318.04 14,388.06 28,069.00 39,881.90 -11,812.90
સપ્ટેમ્બર-2010 74,920.16 52,444.52 22,475.64 24,046.54 35,913.17 -11,866.63
ઓગસ્ટ-2010 56,120.24 48,582.94 7,537.30 24,770.34 29,323.02 -4,552.68
જુલાઈ-2010 52,571.21 44,030.15 8,541.06 24,776.03 31,047.95 -6,271.92
જૂન -2010 51,878.01 44,164.06 7,713.95 23,549.21 28,326.26 -4,777.05
મે-2010 49,588.04 61,659.16 -12,071.12 29,971.71 23,610.52 6,361.19
એપ્રિલ-2010 55,061.05 52,393.68 2,667.37 26,283.22 24,092.56 2,190.66
માર્ચ-2010 59,692.57 44,900.24 14,792.33 25,818.47 30,954.32 -5,135.85
ફેબ્રુઆરી-2010 39,001.43 40,944.90 -1,943.47 21,547.80 20,235.85 1,311.95
જાન્યુઆરી-2010 56,109.18 63,325.85 -7,216.67 39,004.29 26,782.26 12,222.03
ડિસેમ્બર-2009 45,029.99 40,789.13 4,240.86 26,326.09 26,276.42 49.67
નવેમ્બર-2009 48,761.93 47,053.86 1,708.07 28,355.29 25,964.25 2,391.04
ઓક્ટોબર-2009 63,964.86 63,964.73 0.13 30,578.81 30,626.32 -47.51
સપ્ટેમ્બર-2009 62,872.65 49,541.22 13,331.43 27,261.52 26,565.48 696.04
ઓગસ્ટ-2009 45,722.53 49,489.56 -3,767.03 28,621.60 23,636.89 4,984.71
જુલાઈ-2009 58,990.29 60,354.89 -1,364.60 34,970.99 29,152.01 5,818.98
જૂન -2009 61,767.47 61,852.61 -85.14 35,173.50 32,539.72 2,633.78
મે-2009 73,016.96 59,130.87 13,886.09 27,344.70 27,427.15 -82.45
એપ્રિલ-2009 38,871.53 33,311.43 5,560.10 17,871.64 18,653.97 -782.33
માર્ચ-2009 31,646.90 32,330.47 -683.57 19,256.22 15,304.69 3,951.53
ફેબ્રુઆરી-2009 22,066.26 24,899.69 -2,833.43 13,438.92 10,664.36 2,774.56
જાન્યુઆરી-2009 28,447.81 33,620.63 -5,172.82 18,644.12 14,925.98 3,718.14
ડિસેમ્બર-2008 29,362.68 28,327.87 1,034.81 16,472.77 14,566.49 1,906.28
નવેમ્બર-2008 28,093.92 33,552.88 -5,458.96 15,196.15 12,322.00 2,874.15
ઓક્ટોબર-2008 48,413.60 64,067.10 -15,653.50 26,254.38 15,458.08 10,796.30
સપ્ટેમ્બર-2008 65,932.27 78,435.01 -12,502.74 25,415.62 16,202.66 9,212.96
ઓગસ્ટ-2008 44,460.52 49,916.64 -5,456.12 17,813.52 14,841.14 2,972.38
જુલાઈ-2008 62,050.69 66,654.69 -4,604.00 23,217.26 21,690.07 1,527.19
જૂન -2008 60,693.06 73,360.22 -12,667.16 23,754.33 15,126.36 8,627.97
મે-2008 58,982.92 65,678.51 -6,695.59 26,254.47 17,976.44 8,278.03
એપ્રિલ-2008 59,546.97 62,083.85 -2,536.88 21,678.24 18,277.26 3,400.98
માર્ચ-2008 68,472.59 72,236.39 -3,763.80 23,606.43 20,658.92 2,947.51
ફેબ્રુઆરી-2008 64,267.47 68,318.59 -4,051.12 24,064.99 20,056.65 4,008.34
જાન્યુઆરી-2008 97,579.50 127,027.01 -29,447.51 44,638.58 28,223.89 16,414.69
ડિસેમ્બર-2007 71,453.70 78,273.50 -6,819.80 29,495.28 24,543.14 4,952.14
નવેમ્બર-2007 83,268.52 96,957.78 -13,689.26 31,937.20 23,383.79 8,553.41
ઓક્ટોબર-2007 122,384.57 114,368.33 8,016.24 34,703.35 36,055.53 -1,352.18
સપ્ટેમ્બર-2007 67,664.52 51,306.56 16,357.96 21,424.73 26,188.40 -4,763.67
ઓગસ્ટ-2007 52,479.43 64,817.90 -12,338.47 26,496.41 17,347.14 9,149.27
જુલાઈ-2007 69,757.41 61,888.56 7,868.85 23,643.81 24,231.23 -587.42
જૂન -2007 45,673.87 47,035.12 -1,361.25 19,374.66 14,814.40 4,560.26
મે-2007 46,316.28 46,436.25 -119.97 21,959.33 18,974.43 2,957.10
એપ્રિલ-2007 43,647.59 41,913.05 1,734.54 10,137.73 9,280.07 857.66
માર્ચ-2007 46,767.61 47,302.23 -534.62 N.A. N.A. N.A.
ફેબ્રુઆરી-2007 46,048.78 46,311.30 -262.52 N.A. N.A. N.A.
જાન્યુઆરી-2007 45,676.03 46,109.29 -433.26 N.A. N.A. N.A.
ડિસેમ્બર-2006 34,057.68 34,968.79 -911.11 N.A. N.A. N.A.
નવેમ્બર-2006 48,988.23 45,944.90 3,043.33 N.A. N.A. N.A.
ઓક્ટોબર-2006 35,041.05 31,913.91 3,127.14 N.A. N.A. N.A.
સપ્ટેમ્બર-2006 29,856.31 26,723.78 3,132.53 N.A. N.A. N.A.
ઓગસ્ટ-2006 25,413.72 23,374.54 2,039.18 N.A. N.A. N.A.
જુલાઈ-2006 24,188.43 24,802.60 -614.17 N.A. N.A. N.A.
જૂન -2006 37,864.81 37,073.19 791.62 N.A. N.A. N.A.
મે-2006 43,817.67 55,376.28 -11,558.61 N.A. N.A. N.A.
એપ્રિલ-2006 37,302.88 39,645.83 -2,342.95 N.A. N.A. N.A.
કુલ 14,737,295.93 14,537,477.91 199,818.02 7,567,997.28 7,291,754.05 276,215.43
डी-लिस्टेड कंपनियां- उन कंपिनयों की सूची जिन्हें बीएसई को सालाना लिस्टिंग फीस नहीं चुकाने के कारण डीलिस्ट कर दिया गया है। इनमें उन कंपनियों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें अमलगमेशन, मर्जर, वाइंडिक अप (परिसमापन) आदि के कारण डीलिस्ट कर दिया गया है।
 


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

સુપરફાસ્ટ બજારસમાચાર