મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com - ઈન્ડેક્સની કામગીરી
ઈન્ડેક્સની કામગીરી
બીએસઈ :
એનએસઈ :
બીએસઈ :
28 Dec 16:00
ઈન્ડેક્સ
1 વર્ષ
9 માસ
6 માસ
3 માસ
1 માસ
2 સપ્તાહ
1 સપ્તાહ
વર્તમાન મૂલ્ય
% ફેરફાર
S&P BSE POWER
2,249.93
2306.39
2206.78
2,083.86
1,919.88
1,996.22
1,966.01
2,021.64
S&P BSE IPO
4,555.56
4735.42
4904.97
4,928.63
4,728.36
4,939.79
4,775.19
4,769.57
S&P BSE Shariah 50
-
-
-
-
-
-
-
3,779.35
S&P BSE GREENEX
2,634.56
2802.24
2749.23
2,701.79
2,784.80
2,879.29
2,886.96
2,942.16
S&P BSE CARBONEX
1,641.89
1748.46
1749.40
1,762.95
1,847.33
1,904.95
1,911.81
1,939.87
S&P BSE SME IPO
1,477.49
1743.41
1918.53
1,916.58
1,754.73
1,808.85
1,813.31
4,769.57
S&P BSE SENSEX
31,258.85
33478.35
33844.86
34,616.13
36,718.60
37,691.89
37,852.00
38,285.75
S&P BSE MIDCAP
14,987.43
16794.23
16411.46
15,635.75
15,392.58
16,248.48
16,241.66
16,562.98
S&P BSE SMALLCAP
15,467.87
17813.07
17800.14
16,946.38
15,867.21
16,899.52
16,742.69
16,946.96
S&P BSE 100
10,117.77
10793.18
10769.18
10,810.78
11,298.70
11,663.47
11,700.53
11,863.62
S&P BSE 200
4,246.95
4553.50
4544.90
4,554.33
4,729.95
4,893.68
4,906.75
4,976.33
S&P BSE 500
13,462.74
14533.72
14509.55
14,449.12
14,855.22
15,404.19
15,425.18
15,639.68
S&P BSE Auto
23,544.31
25214.64
24385.13
23,881.35
24,038.15
24,220.80
24,200.06
24,609.29
S&P BSE BANKEX
27,025.51
29207.02
28142.34
28,851.10
29,992.46
31,423.47
31,670.73
31,963.85
S&P BSE CD
17,651.92
20788.31
21117.10
21,101.48
20,232.58
21,429.48
22,065.84
21,843.60
S&P BSE CAP GOODS
17,077.62
18315.03
18735.14
18,293.42
17,708.77
18,320.91
17,937.67
18,572.37
S&P BSE FMCG
10,045.46
10296.41
10513.40
11,244.53
11,600.64
12,116.06
12,276.23
12,492.57
S&P BSE HEALTHCARE
12,730.11
14017.89
13906.53
12,686.39
13,759.50
14,613.57
14,686.98
15,302.05
S&P BSE IT
9,875.82
10704.27
12338.40
13,223.12
14,589.02
14,570.06
14,929.29
14,970.28
S&P BSE Metal
12,755.87
14459.02
14867.42
13,399.59
11,920.56
12,901.93
12,945.80
13,157.26
S&P BSE Oil & Gas
14,562.02
15946.63
15456.23
14,313.35
14,401.56
15,213.96
14,859.80
14,973.66
S&P BSE PSU
8,404.52
9301.43
8385.76
7,622.83
7,269.75
7,901.93
7,653.98
7,776.08
S&P BSE TECk
5,611.74
6070.54
6655.68
6,852.25
7,385.36
7,407.70
7,541.32
7,558.34
S&P BSE REALTY
2,064.06
2382.17
2402.92
2,222.55
2,012.99
2,069.91
2,128.03
2,117.73