મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - 52 સપ્તાહના ઉંચા - એનએસઈ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  52 સપ્તાહના ઉંચા - એનએસઈ
52 સપ્તાહના ઉંચા - એનએસઈ
દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની ઉંચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
કોઈ પણ ગ્રુપ કે ઈન્ડેક્સમાં દિવસ દરમિયાન 52 સપ્તાહની ઉંચી સપાટીએ પહોંચેલા શેરની યાદી માટે જુઓ
એનએસઈ 29 સપ્ટેમ્બર 10:37
કંપનીનું નામ {GROUP} આજનો ઉંચો ભાવ આજનો નીચો ભાવ છલ્લો ભાવ
ફ્રેશિનિયશ કબી ઓન્કોલોજી N 1,035.29 1,030.60 1,035.00