આવતી કાલે: CNBC-Bajar Shows - Friday 9th November, 2018
કસ્ટમાઈઝ
આગળની માર્કેટની ચાલ કેવી રહેશે તે જાણીશું વિરલ બેરાવાલા પાસેથી.
Source : CNBC-Bajar
વધ્યા અને ઘટયા
 
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મુખ્ય સમાચાર