સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 18/04 (17:00) 1385.95 42.20 3.14 17.96m 1385.95 534 0.00 0
પીસી જવેલર N 18/04 (17:00) 145.15 -0.80 -0.55 120.83m 145.15 32009 0.00 0
ઈન્ટરગ્લોબ ઍવિયેશન N 18/04 (17:00) 1554.40 -27.50 -1.74 8.34m 1554.40 1713 0.00 0
ટાટા મોટર્સ N 18/04 (17:00) 236.25 5.75 2.49 42.45m 236.25 21887 0.00 0
ઇન્ફોસિસ N 18/04 (17:00) 717.05 -7.05 -0.97 13.8m 717.05 11023 0.00 0
જેટ એરવેય્સ N 18/04 (17:00) 164.85 -75.65 -31.46 56.79m 164.85 84 0.00 0
યસ બેંક N 18/04 (17:00) 255.80 -10.65 -4.00 32.49m 255.80 177 0.00 0
વિપ્રો N 18/04 (17:00) 284.80 3.90 1.39 27.43m 284.80 12240 0.00 0
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 18/04 (17:00) 2003.75 -22.95 -1.13 3.89m 2003.75 668 0.00 0
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 18/04 (17:00) 404.40 -2.60 -0.64 18.66m 404.40 14822 0.00 0