સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 17/08 (15:59) 623.50 3.80 0.61 14.16m 623.50 14096 0.00 0
એક્સિસ બેંક N 17/08 (15:59) 627.30 3.85 0.62 13.41m 627.30 4096 0.00 0
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 17/08 (15:59) 340.00 5.70 1.71 24.09m 0.00 0 340.00 155
આઈટીસી N 17/08 (15:59) 313.75 6.30 2.05 25.41m 313.75 4960 0.00 0
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 17/08 (15:59) 302.10 9.40 3.21 21.93m 0.00 0 302.10 1186
યસ બેંક N 17/08 (15:59) 393.20 14.75 3.90 16.09m 0.00 0 393.20 17624
ટાટા સ્ટીલ N 17/08 (15:59) 580.15 12.60 2.22 8.74m 0.00 0 580.15 135
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝીસ N 17/08 (15:58) 1189.20 48.70 4.27 4.2m 1189.20 628 0.00 0
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 17/08 (15:58) 1203.75 2.95 0.25 3.83m 1203.75 15 0.00 0
ઇન્ફોસિસ N 17/08 (15:58) 1430.35 0.80 0.06 3.2m 1430.35 375 0.00 0