સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
બજાજ ફાઈનાન્સ N 09/07 (15:59) 3330.00 121.95 3.80 18.76m 0.00 0 3330.00 712
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 09/07 (15:59) 1824.25 26.25 1.46 16.81m 0.00 0 1824.25 13307
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 09/07 (15:59) 199.10 7.20 3.75 89.54m 0.00 0 199.10 171814
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક N 09/07 (15:59) 556.55 3.95 0.71 26.57m 0.00 0 556.55 5742
એક્સિસ બેંક N 09/07 (15:59) 453.75 9.60 2.16 29.16m 0.00 0 453.75 1617
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 09/07 (17:00) 1941.85 55.80 2.96 6.7m 0.00 0 1941.85 1130
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 09/07 (15:59) 370.35 1.40 0.38 35.14m 0.00 0 370.35 33845
એચડીએફસી બેંક N 09/07 (15:59) 1124.95 14.60 1.31 10.06m 0.00 0 1124.95 1429
બજાજ ફીન્સેર્વ N 09/07 (15:59) 6569.20 163.80 2.56 1.32m 0.00 0 6569.20 175
ટાટા સ્ટીલ N 09/07 (15:59) 344.50 10.30 3.08 24.4m 0.00 0 344.50 5272