સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
બજાજ ફાઈનાન્સ N 24/10 (11:04) 2171.00 87.65 4.21 3.85m 2171.00 236 2170.60 5
ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ N 24/10 (11:04) 731.45 -3.20 -0.44 6.47m 731.45 124 731.05 27
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 24/10 (11:04) 1051.10 -3.60 -0.34 4.3m 1051.10 68 1050.75 47
એચડીએફસી બેંક N 24/10 (11:04) 1990.70 5.85 0.29 2.11m 1991.00 616 1990.70 12
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 24/10 (11:04) 324.55 1.70 0.53 10.33m 324.55 136 324.40 2451
દિવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન N 24/10 (11:04) 187.05 -5.85 -3.03 17.51m 187.10 25 187.05 1259
યસ બેંક N 24/10 (11:04) 202.25 -10.95 -5.14 16.06m 202.25 240 202.20 500
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 24/10 (11:04) 257.50 1.85 0.72 9.85m 257.60 458 257.50 3879
ટાટા કન્સલટન્સી સર્વિસીસ N 24/10 (11:04) 1840.50 -3.15 -0.17 1.24m 1841.20 43 1840.50 98
બજાજ ફીન્સેર્વ N 24/10 (11:04) 5037.45 -130.30 -2.52 435.53k 5037.45 23 5036.30 2